021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 28 مرداد

قیمت از 21,410,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 29,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

پل های معروف استانبول

گردشگری م.مقیمی 26 آبان ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
پل های معروف استانبول روی آب قرار گرفته اند و دو قسمت از شهر را به هم وصل می کنند. پل های استانبول از جاذبه های گردشگری این شهر هستند که به آن می پردازیم.

پل های معروف استانبول را بشناسید

وقتی که یک شهر با یک تنگه به دو نیم تقسیم می شود، مسلما باید پل های متعددی هم داشته باشد که بتواند آن دو بخش را به هم متصل کند. این دقیقا اتفاقی است که در مورد شهر استانبول افتاده است. شهری که یک تنگه به نام بسفر آن را به دو بخش تبدیل کرده که یکی از آن ها به عنوان بخش آسیایی و دیگری به عنوان بخش اروپایی شناخته می شود و اتفاقا چند پل برای اتصال آن ها در استانبول ساخته شده اند. گذشته از این تنگه و پل هایش، یک آب دره به نام گلدن هورن نیز در استانبول وجود دارد که آن هم پل های زیبایی دارد. اگر شما هم مشتاق شده اید که تصاویری از پل های استانبول را ببینید و بیشتر با پل های معروف استانبول آشنا شوید، این مطلب را از دست ندهید. ما امروز می خواهیم 5 پل زیبا، شاخص و جذاب در استانبول را به شما معرفی کنیم که هر کدامشان به نوعی جلوه استانبول را شگفت انگیز کرده اند. با ما همراه باشید.

پل بسفر یا پل بغاز در استانبول

پل بسفروس یا پل بسفر یا پل بغاز مهمترین و شاخص ترین پل استانبول است. پلی که در بین سال های 1970 تا 1973 میلادی ساخته شده است و روزانه حدود 180 هزار وسیله نقلیه از آن عبور می کنند. این پل زیبا و توریستی یک پل فلزی معلق است که زیبایی منحصر به فردی به شهر استانبول داده است و اصولا در خیلی از ویدئوهای گردشگری استانبول از تصاویر آن استفاده می شود. از این پل عموما با نام پل نخست بسفر نیز یاد می شود. 

پل بسفروس در استانبول

پل سلطان محمد فاتح در استانبول

پل سلطان محمد فاتح که به آن پل دوم تنگه بسفروس نیز گفته می شود،  یکی دیگر از زیباترین پل های استانبول است. این پل که ساخت آن در سال 1988 میلادی به اتمام رسید، بر اساس نام سلطان محمد فاتح که یک پادشاه عثمانی بود، نامگذاری شد. سلطان محمد فاتح همان کسی بوده که قسطنطنیه را در سال 1453 میلادی فتح کرده است و در نتیجه نقش مهمی در تاریخ استانبول داشته است.

این پلی که به نام این سلطان نامگذاری شده، یک پل معلق فلزی است که محله کاواجیک در بخش آسیایی استانبول را به محله هیساروستو در بخش اروپایی استانبول متصل می کند.

پل سلطان محمد فاتح در استانبول

پل گالاتا در استانبول

پل گالاتا که بر فراز آب دره گلدن هورن ساخته شده است، یکی از جذاب ترین و معروف ترین پل های استانبول است. این پل که نام آن بارها در ادبیات و تئاترهای ترکیه ذکر شده است، در ابتدا در قرن 19 میلادی ساخته شده است. این پل جدای از اینکه ارزش تاریخی دارد، از جهات دیگر نیز محبوبیت قابل توجهی دارد.

جالب است بدانید که همیشه ماهیگیران متعددی در دو طرف این پل در حال ماهیگیری دیده می شوند و همین موضوع باعث دیدنی تر شدن این پل زیبا در استانبول شده است. یک موضوع دیگر اینکه در این پل یک سری رستوران وود دارد که در آن ها ساندویچ های ماهی تازه فروخته می شود و آن ها نیز به خودی خود به عاملی برای محبوبیت بیشتر این پل در استانبول شده اند. 

پل گالاتا در استانبول

پل مترو گلدن هورن استانبول

پل مترو گلدن هورن یا همان پل مترو شاخ طلایی یک پل بسیار زیبا و نوساز است که در سال 2014 ساخته شده است. این پل منطقه بی اوغلو و فاتح را با خط مترو M2 به هم متصل می کند. جالب است بدانید که در زمان ساخته شدن این پل کابلی فولادی، جنجال های زیادی در شهر استانبول به پا شد. به این دلیل که خیلی از کارشناسان و مردم معتقد بودند که این پل فلزی باعث تغییر در خط آسمانی منطقه تاریخی استانبول شده است و جلوه خوبی ندارد.

پل مترو گلدن هورن استانبول

پل سلطان سلیم یاووز در استانبول

پل سلطان سلیم یاووز یک پل نوساز دیگر در استانبول است که در سال 2016 میلادی افتتاح شده است. این پل زیبا در استانبول محله گاریپچه در بخش اروپایی را به محله پویراز کوی در بخش آسیایی متصل می کند. این پل در زمان غروب آفتاب جلوه بی نظیری پیدا می کند و به همین دلیل در سال های اخیر به صورت مرتب سوژه عکاسان مختلف از نقاط مختلف دنیا بوده است.

راستی به نظر شما کدامیک از این پل ها در استانبول از بقیه زیباتر و جذاب تر بودند؟ برای رزرو تور ارزان استانبول می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.

پل سلطان سلیم یاووز در استانبول


درباره استانبول بیشتر بخوانید:

تفاوت قسمت آسیایی و اروپایی استانبول

ایده هایی برای تفریح در استانبول در فصل پاییز

هزینه سفر به استانبول به چه صورت می باشد

مقالات پربازدید