021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

بدون خواندن این مقاله به روسیه سفر نکنید!

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 11 تیر ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
ازتعداد زیادی از مردم روسیه پرسیده شده که چه کارهایی را نباید در روسیه انجام داد. در این مقاله ‏نتایج این پرسش گردآوری شده است

روسیه کشور بسیار زیبا و دارای منظره ها و جاذبه های گردشگری زیادی است که برای گردش و استراحت و بازدید از مناطق دیدنی آن بسیار مناسب و لذت بخش است. همچنین در روسیه و در فصل های مختلف سال، می توانید به تفریحاتی بپردازید که ممکن است در نقاط دیگر دنیا آنها را تجربه نکرده باشید، از این رو روسیه کشوری بسیار هیجان انگیز و خاص است اما همانند جاهای دیگر جهان دارای قواعد و قانون، آداب و رسوم مختص به خودش است و بهتر است قبل از سفر به این کشور زیبا، درباره بایدها و نبایدهایش بدانید تا سفری بسیار آرام و لذت بخش را در تور روسیه داشته باشید. بهتون توصیه میکنیم قبل از رفتن به روسیه حتما این مقاله را مطالعه ‏بفرمایید .
ازتعداد زیادی از مردم روسیه پرسیده شده که چه کارهایی را نباید در روسیه انجام داد. در این مقاله ‏نتایج این پرسش گردآوری شده است:‏‎
1- بدون دلیل لبخند نزنید!‏مردم روسیه یک ضرب المثل دارند که می گوید: لبخند بدون دلیل، نشانه حماقت است!‏بنابراین در مراکز خرید یا اماکن عمومی در روسیه به غریبه ها بی دلیل لبخند نزنید.‏

2- وقتی دستکش دستتان است، با مردم دست ندهید!‏به طور جدی از دست دادن با مردم با دستکش در روسیه خودداری کنید!این کار بی ادبی تلقی می ‏شود. پس قبل از این که هر سلام و احوال پرسی اتفاق بیفتد، دستکش را از دستانتان خارج کنید.‏

3- با دست خالی به مهمانی نروید!‏اگر به خانه کسی دعوت شدید، با دست خالی رفتن به عنوان بی ادبی تلقی می شود. پس یک هدیه ‏کوچک همراه خود ببرید.‏

4- هرگز یک کیف پول خالی را به عنوان کادو انتخاب نکنید!‏روس ها بر این باورند که کادو دادن یک کیف پول خالی بدشانسی می آورد.‏آن ها فکر می کنند که دادن این هدیه بدین معنی است که برای دریافت کننده هدیه آرزوی سختی ‏مالی یا فقر دارید.‏اگر خواستید کیف پول کادو دهید،مقداری پول نقد در آن قرار دهید.‏

بدون خواندن این مقاله به روسیه سفر نکنید!

5- کفش های خود را از پا درآورید!‏وقتی وارد یک خانه روسی می شوید، معمول است که باید کفش خود را از پا درآورید.‏خیلی از خانه ها با قالیچه های ایرانی گران قیمت دکور شده اند و پاک کردن آن ها دشوار است.‏
6- در محیط بسته سوت نزنید!‏مثل تعدادی از فرهنگ های آسیایی، سوت زدن در مکان بسته در روسیه به عنوان بدشانسی تلقی ‏می شود.‏مردم روسیه خیلی خرافاتی هستند و باور دارند که سوت زدن در محیط بسته باعث ورشکستگی ‏مالی، فقر و یا تهاجم سوسک ها به منزلشان می شود!‏
7- خوردن یک شات نوشیدنی را رد نکنید!‏دعوت به نوشیدنی یک نشانه مهمان نوازی است، بنابراین رد کردن این دعوت برای مردم روسیه ‏به عنوان بی اعتمادی یا شکستن رابطه دوستانه به حساب می آید.‏

8- گوشه میز ننشینید!‏این یک خرافات دیگر روسی است. گفته می شود که کسی که جای نشستن خود را در گوشه میز ‏انتخاب می کند، سرنوشت برایش این را مقدر می کند که هیچ وقت ازدواج نکند و یا معشوقی پیدا ‏نکند.‏

جدا از این سخت گیری ها و آداب و رسومی که شاید برای خیلی ها رعایت کردنشان کار دشواری باشد، جاذبه های گردشگری روسیه که سرتاسر کشور پوشیده شده از این جاذبه ها و نیز تفریحات در این کشور بسیار زیبا می تواند سفری عالی با خاطرات فراموش نشدنی را برایتان بسازد، پس پیشنهاد می کنیم سفر به این نقطه شگفت انگیز از دیا را از دست ندهید.

مقالات پربازدید