021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

بهترین فصل برای سفر به لبنان

گردشگری م.مقیمی 07 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بهترین زمان برای سفر به لبنان و شرایط آب و هوایی لبنان در فصل های مختلف سال را بررسی کنیم و ببینیم که شما در هر فصل چه هوایی را می توانید در لبنان تجربه کنید.

بهترین زمان سفر به لبنان 

آیا شما هم برنامه این را دارید که تا چند وقت دیگر به لبنان سفر کنید؟ آیا می خواهید که بدانید بهترین زمان سفر به لبنان از نظر آب و هوا چه فصلی است؟ می خواهید بدانید که لبنان در کل چه شرایط آب و هوایی دارد؟ پس با ما همراه باشید تا با هم شرایط آب و هوایی لبنان در فصل های مختلف سال را بررسی کنیم و ببینیم که شما در هر فصل چه هوایی را می توانید در لبنان تجربه کنید.

بهترین فصل برای سفر به لبنان

لبنان چه آب و هوایی دارد؟

بر عکس خیلی از کشورهای عرب نشین اطراف لبنان که آب و هوای به شدت خشکی دارند، آب و هوای لبنان به این صورت نیست و هر منطقه از این کشور شرایط آب و هوایی متفاوتی را تجربه می کند. در کشور لبنان دما و میزان بارش هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و این مساله به خاطر جغرافیای متنوع این کشور است. در کل می توان گفت که لبنان حدودا 300 روز آفتابی را در طول سال تجربه می کند و همین باعث شده که لبنان در کل سال توریستی باشد و شما در هر فصلی بتوانید به لبنان سفر کنید.

بهترین زمان سفر به لبنان چه زمانی است؟

جذابیت لبنان به این است که تنها کشوری در حوزه عرب است که هر چهار فصل سال را تجربه می کند. قسمت جالب ماجرا اینجاست که هر 4 فصل سال برای سفر به لبنان شرایط مطلوبی دارد و این شما هستید که بسته به علایقتان و اولویت هایتان می توانید بهترین فصل سفر به لبنان را برای خودتان مشخص کنید. برای اینکه موضوع برایتان روشن تر شود و تصمیم گیری برای زمان سفر به لبنان برایتان راحت تر شود، ادامه مطلب را از دست ندهید.

آیا تابستان فصل خوبی برای سفر به لبنان است؟

فصل تابستان بین توریستان یک فصل محبوب برای سفر به لبنان است. اما واقعیت این است که در این فصل لبنان گرما و رطوبت زیادی را در شهرهای ساحلی تجربه می کند. تا جایی که در این زمان دمای هوای بیروت از 30 درجه سانتیگراد فراتر می رود. این دما و این شرایط آب و هوایی برای کسی که دوست دارد در استخرها و دریای زیبای لبنان شیرجه بزند، آفتاب بگیرد و یا در پارک آبی تفریح کند، شرایط بسیار مناسبی است. ضمن اینکه در همین فصل تابستان که هوای شهری مثل بیروت گرم است، هوای یک سری از مناطق کوهستانی لبنان خنک و مطبوع است و گردشگرانی که تمایل داشته باشند، می توانند با رفتن به این مناطق کوهستانی مشغول تفریحاتی مثل کوهنوردی، طبیعت گردی، دوچرخه سواری در کوهستان و رفتینگ بشوند.

آیا زمستان فصل خوبی برای سفر به لبنان است؟

در فصل زمستان شهرهای ساحلی لبنان شرایط آب و هوایی متعادلی دارند و معمولا دمای بین 11 تا 18 درجه سانتگیراد را تجربه می کنند. اما مساله اینجاست که در این فصل بارش های باران نیز در لبنان زیاد می شود و در نتیجه گردشگرانی که این فصل از سال را به خاطر هوای متعادلش برای سفر به لبنان انتخاب می کنند، باید با احتمال بارش باران در لبنان در طول این فصل کنار بیایند. البته  بارش های باران لبنان معمولا خیلی طولانی نیستند و معمولا گردشگران را آزار نمی دهند.این را هم بگوییم که مناطق کوهستانی لبنان در فصل زمستان شرایط ایده آلی برای اسکی و دیگر تفریحات زمستانی پیدا می کنند و این مورد هم باعث شده که گردشگران زیادی در  فصل زمستان راهی لبنان شوند.

آیا زمستان فصل خوبی برای سفر به لبنان است

آیا پاییز فصل خوبی برای سفر به لبنان است؟

در فصل پاییز مناطق کوهستانی لبنان دمای 5 تا 20 درجه سانتیگراد و مناطق ساحلی لبنان دمای 13 تا 28 درجه سانتیگراد را تجربه می کنند. در ضمن احتمال بارش باران در فصل پاییز در لبنان وجود دارد. جذابیت سفر پاییزی به لبنان در این است که شما می توانید در مناطق مختلف شهرهای لبنان با پای پیاده گشت و گذار کنید و از هوای مطبوع این شهر برای گشت و گذار در شهر، بازدید از اماکن تاریخی و طبیعت گردی در لبنان استفاده کنید.

آیا بهار فصل خوبی برای سفر به لبنان است؟

از آنجایی که لبنان در فصل بهار طبیعت زیباتری دارد و از آنجایی که در فصل بهار هنوز تابستان با گرمایش فرا نرسیده و از طرفی زمستان با باران هایش تمام شده، می توان گفت که فصل بهار بهترین فصل برای سفر به لبنان است. در این زمان از سال دمای هوای شهرهای ساحلی لبنان از 12 تا 25 درجه و دمای مناطق کوهستانی لبنان از 0 تا 15 درجه سانتیگراد متغیر است.

در فصل بهار می توانید انواع و اقسام تفریحات از دوچرخه سواری در کوهستان و غارنوردی گرفته تا پاراگلادینگ و رفتینگ را تجربه کنید و همچنین می توانید با خیال راحت و به دور از گرما و سرما در خیابان های شهرهای مختلف لبنان قدم بزنید و از جاذبه های گردشگری مختلف لبنان دیدن کنید.

برای رزرو تور خارجی ارزان و تور لبنان در فصل های مختلف سال می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره لبنان بیشتر بخوانید:

دیدنی ترین جاذبه های گردشگری لبنان

قدیمی ترین شهرهای جهان

مقالات پربازدید