021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی ویتنام (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 2,190 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 9شب و10 روز آفریقای جنوبی (ویژه 1 فروردین1403)

قیمت از 2,430 دلار

9 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه نوروز1403) 29 اسفند

قیمت از 2,580 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه 2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,870 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 21,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 4شب و 5روز (22 تا 26 آذر ماه 1402)

قیمت از 25,490,000 تومان

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,700,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 33,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

شهرهای دیدنی فرانسه از نظر فرانسوی ها

گردشگری م.مقیمی 28 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
شهرهای دیدنی فرانسه برای توریست های این کشور بسیار اهمیت دارند. بهترین و زیباترین شهرهای فرانسه که حال و هوای متفاوتی دارند را در این مطلب بررسی می کنیم.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  بهترین و زیباترین شهرهای فرانسه از نظر فرانسوی ها

  اکثر توریستانی که به فرانسه سفر می کنند، فقط از شهر پاریس در این کشور دیدن می کنند. اما واقعیت این است که فرانسه شهرهای زیبای متعددی دارد که بعضی هایشان را بیشتر خود اهالی فرانسه یا اهالی کشورهای دیگر اروپایی می شناسند. با ما همراه باشید تا به شما شهرهای دیدنی فرانسه را معرفی کنیم. در ادامه شهرهایی را به شما معرفی می کنیم که هر کدامشان حال و هوای متفاوتی دارند و بازدید از آن ها می تواند تجربه سفرتان به کشور زیبای فرانسه را تکمیل کند.

  شهرهای دیدنی فرانسه

  در ادامه بهترین و زیبترین شهرهای فرانسه که از شهرهای دیدنی فرانسه هستند را بررسی می کنیم.

  استراسبورگ

  استراسبورگ شبیه به شهرهای افسانه ای است. همه چیز در این شهر جالب و دیدنی است. جذابیت اصلی استراسبورگ به این خاطر است که فرهنگ آن ترکیبی از فرهنگ فرانسوی آلمانی است و همین باعث شده که حس و حال سفر به آن متفاوت از سفر به شهری مثل پاریس باشد. این شهر پر از گل های رنگارنگ، کانال های زیبا و رستوران های جذاب با غذاهای فرانسوی آلمانی است و گشت و گذار و عکاسی در آن و همین طور رستوران گردی در آن نظر اغلب گردشگران را جلب می کند.

  لیون

  تعداد بالای دانشجویان لیون نشان می دهد که این شهر تاریخی سرشار از انرژی جوانان است. گذشته از اینکه این شهر زیبا و دیدنی در فرانسه محیط مفرحی دارد، به عنوان پایتخت غذای فرانسه نیز شناخته می شود. در نتیجه هر کسی که عاشق غذاهای فرانسوی باشد، باید حتما از شهر لیون در فرانسه بازدید داشته باشد. این شهر که رودخانه های زیبا، غذاهای لذیذ و اماکن تاریخی متعددی دارد، به عنوان یکی از دیدنی ترین شهرهای فرانسه شناخته می شود و اصولا فرانسوی ها بازدید از آن را به توریستان توصیه می کنند.

  لیون

  مارسی

  مارسی یک شهر بندری بسیار زیباست که خیلی وقت ها توریستان از آن غافل می مانند. اما این شهر به عنوان دومین شهر بزرگ فرانسه یک شهر بسیار دیدنی است که جاذبه های گردشگری مختلف، غذاهای دریایی عالی و حال و هوای بسیار خوبی دارد.این شهر که شبیه به یک جواهر مخفی است، به اندازه شهرهایی مثل پاریس و نیس توریستی نیست. اما با این حال شهر بی نظیری است و بهتر است که اگر کسی زمان کافی برای اقامت در فرانسه داشت، از این شهر زیبا در فرانسه نیز بازدید داشته باشد.

  مارسی

  بوردو

  بوردو شهری است که در حومه آن رستوران ها، کافه ها و اماکن تاریخی بسیار جالبی وجود دارد. این شهر بیشتر به خاطر تاکستان هایش محبوب شده است و اکثر توریستان خارجی به خاطر بازدید از همین تاکستان ها و امتحان کردن نوشیدنی های معروف آن به بوردو سفر می کنند. البته بوردو جاهای دیدنی مختلفی نیز دارد و در کل شهر جذابی برای سفر است. 

  بوردو

  رن

  رن به خاطر جمعیت بالای دانشجویی که دارد، شب های بسیار سرزنده ای دارد. این شهر که حدود 2،000 سال قدمت دارد، پر از خانه های اسکلت چوبی، بناهای زیبا با معماری کلاسیک و همین طور کافه های جذاب است. رن را به عنوان یکی از سرزنده ترین شهرهای فرانسه می شناسند و به همین خاطر هم می توان از آن به عنوان یکی از دیدنی ترین شهرهای فرانسه یاد کرد. اکثر توریستانی که از رن در تور فرانسه بازدید کرده اند، از انرژی مثبت این شهر تعریف می کنند. 

  رن فرانسه

  پاریس

  در نهایت مشخص است که حتما باید لیست دیدنی ترین شهرهای فرانسه را با نام پاریس تکمیل کرد. پاریس زیبا با جاهای دیدنی مختلفی از قبیل برج ایفل در قلب همه توریستان سراسر دنیا جایگاه ویژه ای کسب کرده است. این شهر زیبا به عنوان پایتخت فرانسه بهترین رستوران ها وکافه ها و خاص ترین جاذبه های توریستی این کشور را در خود جای داده است. پاریس رومانتیک ترین شهر فرانسه است و گذشته از این، موزه های ارزشمند، اماکن تاریخی جالب و خیابان های بسیار زیبایی دارد و از هر نظر شهر جذابی برای سفر است.

  پاریس فرانسه

  اگر قرار باشد که شما به فرانسه سفر کنید، دوست دارید که از کدامیک از این شهرهای فرانسه دیدن کنید؟ به نظر شما کدام شهر فرانسه دیدنی تر است؟ پاریس؟ رن؟ بوردو؟ مارسی؟ لیون؟ یا استراسبورگ؟ خوشحال می شویم که نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید. برای اخذ ویزای شینگن می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی تهران مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره فرانسه بیشتر بخوانید:

  بزرگترین کشورهای اروپایی کدامند

  قبل از سفر به فرانسه این مطلب را از دست ندید!

  راهنمای گشت و گذار در پاریس به شیوه فرانسوی ها!

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW