021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی 10شب (نوروز1403)

قیمت از 2,490دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی (2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,740دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

همه چیز درباره فواره دبی

گردشگری م.مقیمی 18 بهمن ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
فواره و آبنمای موزیکال دبی یکی از شگفت انگیزترین جاذبه های توریستی دبی است. نمایشی جالب از رقص فواره ها را در آن می توانید ببینید که در این مطلب آن را بررسی کرده ایم.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  فواره و آبنمای موزیکال دبی

  آبنمای دبی بدون شک یکی از شگفت انگیزترین جاذبه های توریستی دبی است. جایی که شما می توانید در آن نمایشی جالب از رقص فواره ها را تماشا کنید. جایی که هر شب هزاران بیننده را به خودش جذب می کند تا نمایش آب و نور فواره رقصان دبی را تماشا کنند. این فواره ها که درست در قلب منطقه مدرن دبی قرار گرفته است، درست در مقابل برج خلیفه و در کنار دبی مال، معروف ترین مرکز خرید دبی واقع شده اند و به طور قطع می توانیم بگوییم که بازدید از فواره دبی یکی از به یادماندنی ترین تفریحات دبی است.

  نمایش فواره های دبی

  اگر تا به حال حداقل از یک فواره رقصان دیدن کرده باشید، می توانید تصورش را بکنید که دیدن حرکت آب با ریتم موزیک تا چه اندازه جذاب است. حالا تصورش را بکنید که به تماشای نمایش فواره هایی بنشینید که طول آن ها به 300 متر می رسد و آب آن فواره ها به اندازه یک ساختمان 50 طبقه اوج می گیرند! اگر به نظرتان دیدن چنین نمایشی جذاب است، باید به شما بگوییم که شما این تجربه را فقط در دبی می توانید کسب کنید! آن هم به صورت کاملا رایگان! اگر برایتان جالب شده که بیشتر با فواره های دبی آشنا شوید، در ادامه مطلب نیز همراهمان باشید. 

  درباره نمایش فواره دبی

  ساخت آبنمای دبی

  فواره دبی که درست وسط دریاچه برج خلیفه قرار گرفته است، توسط گروهی به نام دبلیو ای تی دیزاین طراحی شده است. کار ساخت فواره های دبی در سال 2009 تکمیل شد و از آن به بعد، هر شب و هر شب، این فواره ها افراد متعددی را مجذوب و مدهوش خودشان کرده اند! جالب است بدانید که فواره های دبی با بیش از 6600 نور و 25 پروژکتر رنگی تزئین شده اند و این امکان را دارند که بیش از 83000 لیتر آب را با ارتفاع بالای 150 متر به بالا پرتاب کنند! با این حساب باید بگوییم که سیستم فواره های رقصان دبی یک شاهکار مهندسی به حساب می آید و نمونه اش در هیچ جای دیگر دنیا وجود ندارد.

  آبنمای موزیکال دبی با موسیقی های جذاب

  برای نمایش موزیکال فواره دبی، انواع و اقسام آهنگ ها از موزیک های کلاسیک عربی تا موزیک های معاصر بین المللی پخش می شود. یک نکته جالب اینکه یک تیم متشکل از موزیسین ها و مهندسین به صورت مرتب این مضووع را بررسیم ی کنند که فواره های موزیکال دبی به خوبی حرکات آب را با نور و موزیک هماهنگ کنند.

  موزیک فواره دبی

  زمانبندی فواره دبی

  نمایش رقصان فواره دبی در دو نوبت ظهر و شب اجرا می شود. اگر می خواهید در نمایش ظهرگاهی فواره های موزیکال دبی شرکت کنید، باید در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 1 تا 1:30 ظهر و در روزهای جمعه از ساعت 1:30 تا 2 ظهر در محل فواره های رقصان دبی حضور پیدا کنید. اگر هم ترجیحتان این است که بعد از ظهر یا شب به تماشای نمایش موزیکال آبنمای دبی بنشینید، می توانید در هر روز هفته از ساعت 6 بعد از ظهر تا 11 شب به محل فواره های دبی بروید. لازم به ذکر است که نمایش فواره های موزیکال دبی هر 30 دقیقه یک بار برگزار می شود و هر نمایش 5 دقیقه به طول می انجامد.

  بهترین زمان بازدید از فواره های دبی

  بهترین زمان برای تماشای نمایش فواره های موزیکال دبی وقتی است که خورشید غروب کرده است. با این حساب اگر شما بتوانید در هنگام شب برای تماشای این نمایش ها به آبنمای دبی بروید، برد کرده اید. چراکه در این صورت می توانید نمایش نورهای این فواره ها را نیز تماشا کنید و در نتیجه تجربه تان از دیدن فواره های دبی خاص تر می شود. این را هم بگوییم که هرچه به آخر شب نزدیک تر شوید، تعداد توریست هایی که می خواهند فواره دبی را تماشا کنند، کمتر می شود و در نتیجه دیدن نمایش فواره موزیکال دبی راحت تر می شود. 

  بهترین زمان دیدن فواره های دبی

  بهترین محل برای تماشای فواره های دبی

  اگر می خواهید نمایش فواره های رقصان دبی را به بهترین شکل ممکن تماشا کنید، برایتان دو پیشنهاد داریم. اینکه سوار قایق های دریاچه فواره های دبی شوید و از داخل قایق به تماشای نمایش موزیکال بنشینید یا اینکه در مسیر پیاده روی فواره های دبی قدم بزنید و در هنگام قدم زدن این نمایش موزیکال جالب و دیدنی را تماشا کنید. برای رزرو تور دبی ارزان و همچنین تور دبی نوروز ۱۴۰۱ می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی تهران مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره دبی بیشتر بخوانید:

  زیباترین خیابان های دبی

  تفریحات ارزان و رایگان دبی

  برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW