021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 16 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 30 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 23 تیر

قیمت از 20,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 31 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 9,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان1401

قیمت از 11,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 13,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 12,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 16 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 30 تیر ماه

قیمت از 12,300,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 16 تیر

قیمت از 16,780,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 18 تیر

قیمت از 16,910,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 15 تیرماه

قیمت از 23,810,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 18 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 16 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 23 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 25 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 30 تیر

قیمت از 14,600,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی (ترکیش) تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 19,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 17,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 16,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 17,290,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 29,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

همه چیز درباره فواره دبی

گردشگری م.مقیمی 18 بهمن ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
فواره و آبنمای موزیکال دبی یکی از شگفت انگیزترین جاذبه های توریستی دبی است. نمایشی جالب از رقص فواره ها را در آن می توانید ببینید که در این مطلب آن را بررسی کرده ایم.

فواره و آبنمای موزیکال دبی

آبنمای دبی بدون شک یکی از شگفت انگیزترین جاذبه های توریستی دبی است. جایی که شما می توانید در آن نمایشی جالب از رقص فواره ها را تماشا کنید. جایی که هر شب هزاران بیننده را به خودش جذب می کند تا نمایش آب و نور فواره رقصان دبی را تماشا کنند. این فواره ها که درست در قلب منطقه مدرن دبی قرار گرفته است، درست در مقابل برج خلیفه و در کنار دبی مال، معروف ترین مرکز خرید دبی واقع شده اند و به طور قطع می توانیم بگوییم که بازدید از فواره دبی یکی از به یادماندنی ترین تفریحات دبی است.

نمایش فواره های دبی

اگر تا به حال حداقل از یک فواره رقصان دیدن کرده باشید، می توانید تصورش را بکنید که دیدن حرکت آب با ریتم موزیک تا چه اندازه جذاب است. حالا تصورش را بکنید که به تماشای نمایش فواره هایی بنشینید که طول آن ها به 300 متر می رسد و آب آن فواره ها به اندازه یک ساختمان 50 طبقه اوج می گیرند! اگر به نظرتان دیدن چنین نمایشی جذاب است، باید به شما بگوییم که شما این تجربه را فقط در دبی می توانید کسب کنید! آن هم به صورت کاملا رایگان! اگر برایتان جالب شده که بیشتر با فواره های دبی آشنا شوید، در ادامه مطلب نیز همراهمان باشید. 

درباره نمایش فواره دبی

ساخت آبنمای دبی

فواره دبی که درست وسط دریاچه برج خلیفه قرار گرفته است، توسط گروهی به نام دبلیو ای تی دیزاین طراحی شده است. کار ساخت فواره های دبی در سال 2009 تکمیل شد و از آن به بعد، هر شب و هر شب، این فواره ها افراد متعددی را مجذوب و مدهوش خودشان کرده اند! جالب است بدانید که فواره های دبی با بیش از 6600 نور و 25 پروژکتر رنگی تزئین شده اند و این امکان را دارند که بیش از 83000 لیتر آب را با ارتفاع بالای 150 متر به بالا پرتاب کنند! با این حساب باید بگوییم که سیستم فواره های رقصان دبی یک شاهکار مهندسی به حساب می آید و نمونه اش در هیچ جای دیگر دنیا وجود ندارد.

آبنمای موزیکال دبی با موسیقی های جذاب

برای نمایش موزیکال فواره دبی، انواع و اقسام آهنگ ها از موزیک های کلاسیک عربی تا موزیک های معاصر بین المللی پخش می شود. یک نکته جالب اینکه یک تیم متشکل از موزیسین ها و مهندسین به صورت مرتب این مضووع را بررسیم ی کنند که فواره های موزیکال دبی به خوبی حرکات آب را با نور و موزیک هماهنگ کنند.

موزیک فواره دبی

زمانبندی فواره دبی

نمایش رقصان فواره دبی در دو نوبت ظهر و شب اجرا می شود. اگر می خواهید در نمایش ظهرگاهی فواره های موزیکال دبی شرکت کنید، باید در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 1 تا 1:30 ظهر و در روزهای جمعه از ساعت 1:30 تا 2 ظهر در محل فواره های رقصان دبی حضور پیدا کنید. اگر هم ترجیحتان این است که بعد از ظهر یا شب به تماشای نمایش موزیکال آبنمای دبی بنشینید، می توانید در هر روز هفته از ساعت 6 بعد از ظهر تا 11 شب به محل فواره های دبی بروید. لازم به ذکر است که نمایش فواره های موزیکال دبی هر 30 دقیقه یک بار برگزار می شود و هر نمایش 5 دقیقه به طول می انجامد.

بهترین زمان بازدید از فواره های دبی

بهترین زمان برای تماشای نمایش فواره های موزیکال دبی وقتی است که خورشید غروب کرده است. با این حساب اگر شما بتوانید در هنگام شب برای تماشای این نمایش ها به آبنمای دبی بروید، برد کرده اید. چراکه در این صورت می توانید نمایش نورهای این فواره ها را نیز تماشا کنید و در نتیجه تجربه تان از دیدن فواره های دبی خاص تر می شود. این را هم بگوییم که هرچه به آخر شب نزدیک تر شوید، تعداد توریست هایی که می خواهند فواره دبی را تماشا کنند، کمتر می شود و در نتیجه دیدن نمایش فواره موزیکال دبی راحت تر می شود. 

بهترین زمان دیدن فواره های دبی

بهترین محل برای تماشای فواره های دبی

اگر می خواهید نمایش فواره های رقصان دبی را به بهترین شکل ممکن تماشا کنید، برایتان دو پیشنهاد داریم. اینکه سوار قایق های دریاچه فواره های دبی شوید و از داخل قایق به تماشای نمایش موزیکال بنشینید یا اینکه در مسیر پیاده روی فواره های دبی قدم بزنید و در هنگام قدم زدن این نمایش موزیکال جالب و دیدنی را تماشا کنید. برای رزرو تور دبی ارزان و همچنین تور دبی نوروز ۱۴۰۱ می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی تهران مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره دبی بیشتر بخوانید:

زیباترین خیابان های دبی

تفریحات ارزان و رایگان دبی

برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی

مقالات پربازدید