در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

تور آنتالیا (24و25خرداد)

دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

54 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  21,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  27,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  16,040,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  26,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  35,820,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  19,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  33,030,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  42,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  22,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  37,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  53,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  25,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  39,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  64,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,340,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  40,110,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  57,930,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  69,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  40,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,980,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  70,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  44,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  67,430,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,710,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  67,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  29,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  69,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  48,820,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  76,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  79,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,770,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,880,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  53,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  85,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,460,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  54,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  93,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  55,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  95,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,740,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  85,910,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  58,720,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  102,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  60,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,760,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  60,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,920,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,830,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  60,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  106,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,630,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  61,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,820,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  110,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  103,530,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,610,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  67,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  113,370,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  22,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  98,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  40,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  69,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  124,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  70,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,040,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  70,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  110,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  114,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,180,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  72,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  128,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,310,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  76,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  76,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  137,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,410,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  79,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  143,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  80,830,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  113,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  84,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  119,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  48,510,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  156,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  93,370,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  156,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  53,130,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  94,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  141,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  53,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  95,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  135,540,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  97,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  168,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  110,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  158,510,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  61,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  112,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  161,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  62,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  116,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  217,910,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  115,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  117,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  219,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  65,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  117,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  219,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  65,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  140,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  253,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  76,630,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  174,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  313,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  93,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  201,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  377,370,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  107,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  223,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  392,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  118,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  12,900,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز24و25خرداد پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 

  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

جزئیات
جزئیات