صفحه اصلی
تور آنتالیا (31 خرداد و 1 تیر ماه)
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

تور آنتالیا (31 خرداد و 1 تیر ماه)

دانلود PDF همکاران دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

54 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  24,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  31,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  21,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  27,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  35,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  23,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  35,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  53,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,340,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  40,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  57,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  29,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  67,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,870,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  68,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  44,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  63,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,480,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  44,960,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  72,770,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  45,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  47,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  77,040,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,020,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  75,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  82,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  83,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,320,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  85,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  76,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  95,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,310,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  95,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  97,780,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,010,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  58,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  98,930,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,380,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  101,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  61,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  105,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,930,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  99,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  63,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  109,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  65,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  113,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  65,910,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  114,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  67,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  67,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  67,830,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  105,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  70,130,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,430,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,210,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  72,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  73,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  112,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  138,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  48,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  79,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  141,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  80,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  119,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  52,220,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  89,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  147,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  90,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  163,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  91,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  165,360,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  55,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  92,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  168,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  93,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  93,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  140,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  56,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  96,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  176,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  57,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  101,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  143,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  60,280,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  109,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  202,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  64,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  111,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  158,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  65,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  111,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  159,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  65,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  116,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  215,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  67,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  141,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  254,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  80,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  180,720,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  318,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  100,020,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  189,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  275,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  71,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  241,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  423,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  130,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  16,900,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز(31 خرداد و 1 تیر ماه) پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 

  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

جزئیات