صفحه اصلی
تور آنتالیا (31 خرداد و 1 تیر ماه)
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

تور آنتالیا (31 خرداد و 1 تیر ماه)

دانلود PDF همکاران دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

54 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  30,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  37,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  25,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  30,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  37,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  25,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  41,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  59,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  40,340,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  63,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  48,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  48,870,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  74,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  69,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,480,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,960,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  78,770,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  79,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  53,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  83,040,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,020,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  55,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  81,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  55,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  88,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  79,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  89,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,320,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  91,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  58,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  82,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  101,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,310,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  101,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  63,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  103,780,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,010,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,930,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  65,380,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  67,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  111,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,930,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  105,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  69,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  119,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,910,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  73,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  110,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  73,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  121,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  73,830,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  111,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  74,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  76,130,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  121,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  48,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  131,430,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  132,210,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  78,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  113,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  79,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  118,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  83,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  144,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  52,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  147,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  53,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  86,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  53,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  91,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  56,220,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  95,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  153,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  96,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  169,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  97,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  171,360,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  59,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  98,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  174,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  97,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  99,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  146,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  60,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  102,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  182,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  61,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  107,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  149,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  64,280,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  115,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  208,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  68,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  117,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  164,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  69,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  117,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  165,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  69,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  122,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  221,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  71,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  147,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  260,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  84,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  186,720,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  324,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  104,020,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  195,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  281,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  75,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  247,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  429,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  134,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  20,900,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز(31 خرداد و 1 تیر ماه) پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 

  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

جزئیات