021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه

گردشگری م.مقیمی 06 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
امروز می خواهیم ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه را به شما معرفی کنیم و حدود قیمت واحدهای آپارتمانی آن ها را نیز بیان می کنیم.

ارزانترین منطقه های استانبول برای خرید خانه و آپارتمان

اگر شما هم دوست دارید که یک ملک خوب در استانبول برای خودتان بخرید و در این شهر سرمایه گذاری کنید، اما بودجه تان برای خرید خانه در مناطق معروف مرکز شهر استانبول کافی نیست، این مطلب را از دست ندهید. ما امروز می خواهیم ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه را به شما معرفی کنیم و حدود قیمت واحدهای آپارتمانی آن ها را نیز بیان می کنیم. این مناطقی که در ادامه در موردشان صحبت می کنیم، با اینکه در مرکز شهر استانبول قرار نگرفته اند، اما شرایط خوبی برای خرید ملک دارند و مناطق مناسبی برای سرمایه گذاری و یا حتی اقامت هستند.

ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه

منطقه کورت کوی استانبول

منطقه کورت کوی در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است و حدودا 42 کیلومتر با میدان تکسیم که میدان معروفی در بخش اروپایی استانبول است، فاصله دارد. این منطقه یکی از شلوغ ترین و پرجمعیت ترین مناطق استانبول است. نکته جالبی که درباره منطقه کورت کوی وجود دارد، این است که با اینکه خانه هایش ارزان هستند، اما آپارتمان های بسیار لوکسی در آن برای فروش وجود دارد.

این منطقه مدت هاست که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است و به همین دلیل خانه ها و آپارتمان های لاکچری و سطح بالایی در آن ساخته شده است. خبر خوب اینکه شما در منطقه کورت کوی می توانید خانه های لوکس را با قیمت بسیار مناسب (از 185 هزار لیره بالا) خریداری کنید.

منطقه پیندیک استانبول

منطقه پیندیک که یکی از مناطق آسیایی استانبول است، با میدان معروف تکسیم در بخش اروپایی استانبول حدود 36 کیلومتر فاصله دارد. خوبی منطقه پیندیک به این است که تنوع خانه ها در آن بسیار زیاد است و همیشه بازار خرید و فروش ملک در آن پر رونق است. مزیت دیگر این منطقه این است که در نزدیکی دریا قرار گرفته است و مزیت سومش هم این است که خانه های ارزانی دارد.

این منطقه یکی از بهترین مناطق استانبول برای سرمایه گذاری است و مجموعه های آپارتمانی متعددی در آن در حال ساخت هستند. لازم به ذکر است که قیمت خانه های منطقه پیندیک استانبول از 195 هزار لیره شروع می شود و مسلم است که قیمت هر آپارتمان بسته به لوکیشن و متراژی که دارد، تعیین می شود.

منطقه بیلیک دوزو استانبول

منطقه بیلیک دوزو یکی از ارزانترین مناطق استانبول برای خرید ویلا و همین طور واحد آپارتمانی است در حقیقت در این منطقه هم ویلاهای زیبا و هم برج های مسکونی مدرن وجود دارد و شما می توانید با داشتن حداقل 192 هزار لیره سرمایه در این منطقه به دنبال یک خانه مناسب بگردید. این منطقه که حدودا 39 کیلومتر با میدان تکسیم استانبول فاصله دارد، یکی از بهترین گزینه های موجود برای خرید ملک ارزان در بخش اروپایی استانبول است. اگر برای شما هم مهم است که حتما لوکیشن خانه تان در استانبول در بخش اروپایی باشد، می توانید به شکل جدی تری درباره خرید آپارتمان در منطقه بیلیک دوزو فکر کنید.

منطقه بیلیک دوزو استانبول

منطقه باشاک شهیر استانبول

باشاک شهیر یکی دیگر از ارزانترین مناطق اروپایی استانبول برای خرید ملک است. باشاک شهیر که حدودا 28 کیلومتر با میدان تکسیم استانبول فاصله دارد، منطقه ای است که هم سرمایه گذاران ترکیه و هم سرمایه گذاران خارجی از خرید ملک در آن استقبال می کنند.

این منطقه در سال های خیر نظر قدیمی ترین و بزرگترین کمپانی های ساخت و ساز ترکیه را به خود جلب کرده است و مشخص است که نتیجه این شده که در حال حاضر آپارتمان های بسیار خوبی برای فروش در آن وجود دارد.

همین باعث شده که امکان خرید واحدهای آپارتمانی با کیفیت که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند، با قیمت مناسب در این منطقه مهیا شود. قیمت خانه ها در اینم نطقه از 385 هزار لیره شروع می شود و شما اگر چنین سرمایه ای داشته باشید، می توانید یک خانه بسیار لاکچری را در این منطقه ارزان در استانبول برای خودتان خریداری کنید.

سخن پایانی

راستی اگر شما هم منطقه خوب و ارزانی را در استانبول برای خرید ملک می شناسید، خوشحال می شویم که نظرات و تجربیات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید. برای رزرو تور استانبول می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره استانبول بیشتر بخوانید:

اقامت و پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک

قیمت خانه در استانبول چقدر است؟

راهنمای خرید خانه در آنتالیا

مقالات پربازدید