021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی ویتنام (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 2,190 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 9شب و10 روز آفریقای جنوبی (ویژه 1 فروردین1403)

قیمت از 2,430 دلار

9 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه نوروز1403) 29 اسفند

قیمت از 2,580 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه 2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,870 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 4شب و 5روز (22 تا 26 آذر ماه 1402)

قیمت از 25,490,000 تومان

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,700,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 33,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

اپلیکیشن های ضروری برای سفر به دبی

گردشگری م.مقیمی 08 آذر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
اپلیکیشن های ضروری برای سفر به دبی سفر شما را آسان تر و راحت تر می کند. 5 اپلیکیشن مهم برای سفر به دبی و امکانات آن ها را در ادامه معرفی می کنیم.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  5 اپلیکیشن خوب برای سفر به دبی

  اگر به این زودی ها می خواهید به دبی سفر کنید، بهتر است که همین حالا چند اپلیکیشن کاربردی برای سفر به دبی را دانلود کنید. می پرسید چه اپلیکیشن هایی؟ در جواب باید به شما بگوییم که 5 اپلیکیشن خوب برای سفر به امارات وجود دارد که اگر آن ها را دانلود کنید، سفر به دبی برایتان از یک طرف آسان تر و از طرف دیگر شیرین تر میشود. با ما همراه باشید تا با هم ببینیم که این 5 اپلیکیشن از اپلیکیشن های ضروری دبی چه امکاناتی دارند و از چه نظر برای سفر به دبی و دیگر شهرهای امارات مفید هستند.

  5 اپلیکیشن خوب برای سفر به دبی

  اپلیکیشن XE Currency برای سفر به دبی

  یکی از کاربردی ترین اپلیکیشن برای سفرهای خارجی که برای سفر به هر کشور خارجی از جمله امارات مفید است، اپلیکیشنی به نام XE Currency است. همان طور که از نام این اپلیکیشن پیداست، اطلاعات مربوط به ارزهای مختلف در آن موجود است. اگر این اپلیکیشن را داشته باشید، مجبور نمی شوید که مدام به ذهنتان فشار وارد کنید تا متوجه شوید که قیمت هر لباس، وسیله، غذا یا هر چیز دیگری در دبی به پول ایران چقدر می شود. کافی است که این اپلیکیشن را باز کنید تا به راحتی بتوانید درهم یا دلار را به ریال تبدیل کنید. با داشتن این اپلیکیشن حساب خرج هایتان از دستتان خارج نمی شود.

  اپلیکیشن XE Currency برای سفر به دبی

  اپلیکیشن Careem برای سفر به دبی

  Careem نام یک اپلیکیشن تاکسی آنلاین است که بسیار شبیه به اپلیکیشن های تاکسی کشور خودمان است. این اپلیکیشن در دبی و دیگر شهرهای امارات کاربرد زیادی دارد. با کمک این اپلیکیشن می توانید در هر خیابان و هر منطقه ای در دبی در سریع ترین حالت ممکن برای خودتان تاکسی بگیرید. خوبی این اپلیکیشن به این است که اکثر راننده هایش زبان انگلیسی را متوجه می شوند و شما به راحتی با داشتن کمی اطلاعات انگلیسی می توانید با آن ها صحبت کنید.

  اپلیکیشن Epic Reality برای سفر به دبی

  اپلیکیشن Epic Reality شبیه به یک راهنمای سفر عمل می کند و به توریستان اطلاعات لازم برای گشت و گذار در دبی را ارائه می کند. در این اپلیکیشن اولا اطلاعات مربوط به تورهای گشت شهری، رویدادها و جشنواره ها، جاهای دیدنی، کافه ها و اماکن توریستی مختلف دبی موجود است و دوما اینکه اطلاعات بسیار مهمی درباره محدودیت های مربوط به دوران شیوع کرونا نیز در آن ثبت شده است. در نتیجه داشتن آن برای سفر به دبی در دوران کرونا از هر زمان دیگری ضروری تر است. با داشتن این اپلیکیشن می توانید متوجه شوید که احیانا در حال حاضر چه محدودیت هایی در دبی برقرار هستند و چه پروتکل هایی باید در این شهر رعایت شوند.

  اپلیکیشن Wojhati برای سفر به دبی

  این اپلیکیشن برای مسافرانی که به دنبال سفر ارزان به دبی هستند، یک اپلیکیشن حیاتی است. به این دلیل که برنامه حرکت اتوبوس ها، قطارهای مترو و قایق های دبی در این اپلیکیشن موجود هستند و در نتیجه کسی که به دنبال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دبی است و نمی خواهد در این شهر تاکسی بگیرد، به شدت به اطلاعات این اپلیکیشن نیاز پیدا می کند. خوبی این اپلیکیشن به این است که شما با کمک آن می توانید جدای از اطلاعات مربوط به زمان بندی حرکت ها، اطلاعاتی نظیر تخمین هزینه ترددتان برای رسیدن از یک مبدا به یک مقصد مشخص خاص را نیز کسب کنید.

  اپلیکیشن NearBuy برای سفر به دبی

  اگر به دنبال خرید ارزان در دبی هستید، باید حتما این اپلیکیشن را قبل از سفر به دبی دانلود و نصب کنید. این اپلیکیشن جالب به صورتی طراحی شده است که هر وقت وارد هر مرکز خریدی در دبی شوید، اپلیکیشن به شما نوتیفیکیشن می فرستد و به شما می گوید که کدام فروشگاه ها در آن مرکز خرید حراجی و تخفیف دارند. این اپلیکیشن برای خیلی از مراکز خرید دبی و شهرهای دیگر امارات قابل استفاده است و داشتن آن برای کسانی که قصد خرید در دبی را دارند، اکیدا توصیه می شود.

  اپلیکیشن NearBuy برای سفر به دبی

  اگر شما هم اپلیکیشن مفید دیگری را برای سفر به دبی می شناسید، خوشحال می شویم که آن اپلیکیشن را به ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز نیز معرفی کنید. برای رزرو تور ارزان دبی می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی معتبر در تهران مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره دبی بیشتر بخوانید:

  حقایق جالب دبی

  چرخ و فلک دبی

  برج جمیرا دبی

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW