021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی 10شب (نوروز1403)

قیمت از 2,490دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی (2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,740دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

نکات کاربردی برای سفر به مالزی

گردشگری م.مقیمی 13 آذر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
نکات کاربردی سفر به مالزی برای کسانی که قصد سفر به مالزی را دارید و جزء سفر اولی های مالزی هستند بسیار مهم است. با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات سفر به مالزی را بشناسید.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  نکات مهم برای سفر به مالزی

  مالزی یکی از جذاب ترین کشورهای دنیاست. می پرسید چرا؟ به این دلیل که مالزی کشوری است که قومیت های مختلف با فرهنگ های متنوع در آن زندگی می کنند و این تنوع فرهنگی و تاثیرات جذابش را می توان به راحتی در تنوع غذاهای مالزی احساس کرد. ما امروز می خواهیم چند نکته مهم درباره سفر به کشور جذاب مالزی را برای شما یادآوری کنیم. پس اگر قصد سفر به مالزی را دارید و جزء سفر اولی های مالزی هستید، با ما همراه باشید تا مهمترین و کاربردی ترین نکات سفر به مالزی را یاد بگیرید. در ادامه نکات بسیار جالبی را درباره لباس های مناسب برای سفر به مالزی، غذاهای سنتی و محلی مالزی، زبان مردم مالزی و جشنواره ها و فستیوال های مالزی به شما می گوییم.

  نکات مهم برای سفر به مالزی

  نکات کاربردی درباره لباس های مناسب برای سفر به مالزی

  مالزی در نزدیکی خط استوا قرار گرفته است و به همین دلیل آب و هوای گرمسیری دارد. این کشور در بیشتر روزهای سال آب و هوای گرم و مرطوبی دارد. البته مشخص است که در ارتفاعات مالزی، هوا به نسبت خنک تر است. اما حتی در ارتفاعات مالزی نیز شما به پوشیدن لباس های پشمی نیاز پیدا نمی کنید. پس بهتر است که چمدانتان را پر از لباس های خنک و تابستانی کنید و به این شکل خودتان را برای سفر به مالزی آماده کنید. یک نکته مهم اینکه تا می توانید لباس هایی با رنگ های شاد و روشن انتخاب کنید تا در مالزی به جای جذب کردن گرما به خودتان، آن را بازتاب دهید. 

  نکات کاربردی درباره لباس های مناسب برای سفر به مالزی

  نکات مهم درباره غذاهای سنتی و محلی مالزی

  مالزی مثل خیلی دیگر از کشورهای جنوب شرقی اسیا غذاهای خیابانی بسیار محبوبی دارد. غذاهایی که هم خوشمزه و هم ارزان هستند و اصولا نظر هر توریستی را به خودشان جلب می کنند. بهترین غذاهای خیابانی مالزی را می توانید در کوالالامپور و همین طور جزیره پناانگ پیدا کنید. به شما توصیه می کنیم که سالاد روجک که ترکیبی از میوه و سبزیجات است، آپوم بالیک که یک نوع پنکیک شکم پر است و همچنین کوای چیاپ که یک نوع سوپ نودل و گوشت اردک است را در مالزی نوش جان کنید. این سه مدل سالاد و غذا جزء معروف ترین و محبوب ترین غذاهای خیابانی مالزی هستند و معمولا با سلیقه همه توریستان جور در می آیند. 

  نکات مهم درباره غذاهای سنتی و محلی مالزی

  نکات مهم درباره زبان مردم مالزی

  یک توصیه برایتان داریم. اینکه اگر برایتان مقدور است، قبل از سفر به مالزی معادل کلمات و عبارات مهم برای پرسیدن قیمت، پرسیدن ساعت و ... را به زبان مالزی یاد بگیرید. یاد گرفتن چند جمله به زبان مالزیایی خیلی از شما وقت نمی گیرد. اما با یادگیری این کلمات هم تجربه تان از سفر به مالزی متفاوت تر می شود و هم اینکه اگر در جایی بودید که کسی زبان شما را متوجه نمی شد و زبان انگلیسی را هم کسی بلد نبود، می توانید منظورتان را به فرد مورد نظرتان برسانید. البته یک راه آسان تر هم وجود دارد. اینکه یک اپلیکیشن ترجمه در گوشی خود داشته باشید تا هر جا با محدودیت های زبانی مواجه شدید، از آن برای ترجمه حرف مردم مالزی استفاده کنید. 

  نکات مهم درباره زبان مردم مالزی

  نکات مهم درباره فستیوال ها و جشنواره های مالزی

  اگر می خواهید سفر به مالزی را به جذاب ترین شکل ممکن تجربه کنید، بهتر است که سفرتان به مالزی را در زمانی برنامه ریزی کنید که یک جشنواره یا فستیوال در این کشور در حال برگزاری باشد. مثلا می توانید برای شرکت در جشنواره موسیقی مالزی در فصل تابستان، جشنواره فانوس مالزی در اواخر تابستان، جشنواره دیپاوالی در فصل پاییز و یا برای شرکت در جشن سال نو چینی در فصل زمستان به مالزی سفر کنید. البته باید این را تاکید کنیم که حتی اگر در زمانی به مالزی سفر کنید که در این کشور جشنواره و فستیوالی نباشد، باز هم این کشور به قدری زیباست و به قدری اماکن تفریحی و جاذبه های گردشگری جالب و متنوع دارد که باز هم روزهای بسیار به یادماندنی را در این کشور سپری خواهید کرد.

  راستی اگر شما هم نکته کاربردی دیگری را درباره سفر به مالزی می دانید، خوشحال می شویم که نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید. برای رزرو تور ارزان مالزی می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره مالزی بیشتر بخوانید:

  هزینه سفر به مالزی

  نبایدهای سفر به مالزی

  فصل حراج مالزی چه زمانی است؟

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW