021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 16 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 30 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 23 تیر

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 31 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 9,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان1401

قیمت از 11,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 13,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 12,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 16 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 30 تیر ماه

قیمت از 12,300,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 16 تیر

قیمت از 16,780,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 18 تیر

قیمت از 16,910,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 15 تیرماه

قیمت از 23,810,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 18 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 16 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 23 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 25 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 30 تیر

قیمت از 14,600,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی (ترکیش) تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 19,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 17,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 16,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 17,290,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 29,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

ارزانترین بازارها و مراکز خرید ایروان در ارمنستان

گردشگری م.مقیمی 27 دی ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
کدامیک از بازارها، فروشگاه ها و مراکز خرید ارمنستان اجناس ارزانتری دارند و شما برای خرید ارزان در ایروان ارمنستان باید به کدام بازار یا کدام فروشگاه در کدام قسمت شهر مراجعه کنید. پس با ما همراه باشید تا با هم با ارزانترین بازارهای ایروان آشنا شویم.

راهنمای خرید ارزان در ایروان ارمنستان

اگر شما هم به خرید ارزان و تخفیف گرفتن علاقه دارید و اتفاقا مقصدتان شهر ایروان و ارمنستان هست و برنامه تان این است که در شهر ایروان ارمنستان خرید کنید، این مطلب دقیقا برای شما نوشته شده است. ما امروز می خواهیم به شما بگوییم که کدامیک از بازارها، فروشگاه ها و مراکز خرید ارمنستان اجناس ارزانتری دارند و شما برای خرید ارزان در ایروان ارمنستان باید به کدام بازار یا کدام فروشگاه در کدام قسمت شهر مراجعه کنید. پس با ما همراه باشید تا با هم با ارزانترین مراکز خرید ایروان و بازارهای ایروان آشنا شویم.

بازار مالاتیا/ بازار بنگلادشی ها (ارزانترین بازار ایروان در ارمنستان)

بازار مالاتیا که خود اهالی ایروان آن را با نام بازار بنگلادشی می شناسند، یکی از قدیمی ترین بازارهای ایروان است. این بازار بزرگ و وسیع ارزانترین بازار ایروان محسوب می شود و از قدیم الایام همه برای خرید اجناس ارزان به آن مراجعه می کرده اند و هنوز که هنوزه بازار بسیار محبوبی برای خرید ارزان است. به همین خاطر ما به همه شما عزیزان توصیه می کنیم که در تور ایروان از این بازار نیز دیدن کنید و حداقل یک نصف روز را به گشت و گذار در آن و انجام خرید و خوردن غذاهای خوشمزه محلی اختصاص دهید. 

بازار مالاتیا بازار بنگلادشی ها (ارزانترین بازار ایروان در ارمنستان)

بازار گوم (یکی از بهترین بازارهای ارزان ایروان در ارمنستان)

هر کسی که به دنبال خرید ارزان در ایروان است، نباید فرصت بازدید از بازار گوم را در زمان اقامت در این شهر از دست بدهد. این بازار به همان اندازه ای که نزد اهالی ایروان محبوب است، بین توریست ها نیز شناخته شده است و در نتیجه هم خود مردم ایروان و هم مسافران خارجی از آن خرید می کنند. در این بازار که در نزدیکی مرکز شهر ایروان قرار گرفته است، انواع و اقسام لباس های ارزان و همین طور سوغاتی های ارزان نظیر میوه خشک و آجیل برای فروش موجود هستند و در نتیجه دست مشتری ها برای خرید در آن کاملا باز است. 

بازار گوم (یکی از بهترین بازارهای ارزان ایروان در ارمنستان)

بازار هرازدان (یکی از ارزانترین بازارهای ایروان در ارمنستان)

بازار هردازدان که در خیابان آتن یا همان خیابان یونان قرار گرفته است، درست بین استادیوم هرازدان و مرکز خرید دالما (اولین مرکز خرید مدرن ایروان) واقع شده است. این بازار که حال و هوای سنتی دارد، برای خرید لباس ارزان گزینه بسیار مناسبی است. اگر به خرید از بازارهای سنتی و محلی علاقه دارید، ایده خوبی است که برای خرید لباس ارزان در ایروان به این بازار مراجعه کنید.

مرکز خرید توناواچار (ارزانترین مرکز خرید ایروان در ارمنستان)

مرکز خرید توناواچار که در خیابان سوان سووم قرار گرفته است، ارزانترین مرکز خرید ایروان است. جالب است بدانید که توناواچار در زبان ایروانی به معنای "عادلانه" است و واقعا هم قیمت های اجناسش عادلانه هستند. لازم به ذکر است که توناواچار در گذشته یک بازار بوده است، اما مورد بازسازی قرار گرفته است و در سال های اخیر شکل و شمایل یک مرکز خرید را به خودش گرفته است. اما با این حال و حتی بعد از بازسازی هم آنچنان ظاهر شیکی ندارد و نمی توان ظاهرش را با مراکز خرید مدرن ایروان مقایسه کرد. اما به هر حال برای کسی که به دنبال خرید ارزان در ایروان باشد، این مرکز خرید می تواند گزینه ایده آلی باشد. 

مرکز خرید توناواچار (ارزانترین مرکز خرید ایروان در ارمنستان)

فروشگاه های اطراف میدان گارگین نژده (ارزانترین فروشگاه های ایروان در ارمنستان)

مردم متوسط ایروان برای خرید لباس ارزان به فروشگاه های اطراف میدان گارگین نژده مراجعه می کنند. این فروشگاه ها ظاهر بهتری از بازارهای سنتی ایروان دارند، محیط تمیزتری دارند و در نتیجه خرید از آن ها معمولا هم برای توریست ها و هم برای اهالی ایروان تجربه شیرین تری است. در ضمن کیفیت لباس ها در این فروشگاه ها به نسبت اجناس موجود در بازارهای ایروان بالاتر است. در نتیجه اگر شما هم ترجیح می دهید که خریدتان را از فروشگاه انجام دهید و حوصله گشت و گذار در بازارهای ایروان را ندارید، بهتر است که برای خرید لباس ارزان در ایروان به فروشگاه های اطراف میدان گارگین نژده مراجعه کنید.

راستی با توجه به مطالب گفته شده، شما ترجیح می دهید که در زمان اقامت در ارمنستان از کدامیک از بازارها، مراکز خرید و فروشگاه های این لیست خرید کنید؟ خوشحال می شویم که نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید. برای رزرو تور ارمنستان نوروز 1401 و همچنین تور ارمنستان در سایر ایام سال می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی تهران مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره ارمنستان بیشتر بخوانید:

هزینه های سفر به ارمنستان

حقایقی جالب درباره فرهنگ مردم ارمنستان

مهمترین موارد سفر به ارمنستان

مقالات پربازدید