021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی ویتنام (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 2,190 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 9شب و10 روز آفریقای جنوبی (ویژه 1 فروردین1403)

قیمت از 2,430 دلار

9 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه نوروز1403) 29 اسفند

قیمت از 2,580 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه 2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,870 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 21,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 4شب و 5روز (22 تا 26 آذر ماه 1402)

قیمت از 25,490,000 تومان

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 19,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 21,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 33,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

راهنمای جامع مترو دبی

گردشگری م.مقیمی 29 فروردین ، 1401 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
یکی از بهترین روش ها برای حمل و نقل عمومی در دبی، استفاده از مترو دبی است. در این مطلب به نکات مهم درباره مترو دبی و نقشه مترو دبی می پردازیم. با ما همراه باشید.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  نقشه مترو دبی و اطلاعات کاربردی آن

  یکی از راحت ترین، ارزانترین و بهترین روش های تردد در دبی، استفاده از مترو دبی است. البته به شرطی استفاده از مترو دبی برایتان راحت می شود و در صورتی می توانید بدون دغدغه از مترو دبی برای تردد در این شهر استفاده کنید که از یک سری نکات مهم درباره مترو دبی مطلع باشید و قدری با نقشه مترو دبی آشنا باشید. با این حساب بهتر است که در ادامه مطلب همراهمان باشید تا هر آنچه که باید درباره مترو دبی، بلیط مترو دبی، نقشه مترو دبی و اطلاعات کاربردی مترو دبی بدانید را به شما بگوییم.

  نقشه مترو دبی و اطلاعات کاربردی

  درباره مترو دبی

  اول از همه باید بدانید که مترو دبی که حدودا یک مسیر 90 کیلومتری دارد، دو لاین یا در واقع دو خط اصلی دارد که در نقشه مترو دبی با دو رنگ قرمز و سبز از هم تفکیک داده شده اند. با این اوصاف مشخص است که نقشه مترو دبی پیچیدگی خیلی از متروهای جهان از جمله مترو تهران را ندارد و شما به راحتی می توانید مسیرتان را با توجه به ایستگاه های موجود در این دو خط اصلی پیدا کنید. نکته ای که وجود دارد، این است که مترو دبی به 7 زون یا محدوده مختلف تقسیم شده است و قیمت بلیط مترو دبی برای شما بر اساس تعداد زون ها یا محدوده هایی که می خواهید از آن ها عبور کنید، محاسبه می شود. در ادامه بیشتر درباره بلیط مترو دبی با شما صحبت می کنیم.

  بلیط مترو دبی

  شما می توانید با پول نقد یک بلیط یک طرفه مترو دبی، بلیط دو طرفه مترو دبی یا بلیط یک روزه مترو دبی را خریداری کنید و یا به جای این کار، یک کارت نول برای استفاده از مترو دبی تهیه کنید. نول کارت یک مدل کارت مترو قابل شارژ است که احتمالا مثالش را در متروهای ایران دیده اید. نکته ای که وجود دارد، این است که برای افرادی که نول کارت تهیه کنند، قیمت بلیط مترو دبی ارزانتر تمام می شود و در نتیجه اگر شما می خواهید استفاده مکرری از مترو دبی داشته باشید، ایده بدی نیست که یک نول کارت تهیه کنید.

  نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید بلیط های یک بار مصرف و نول کارت های چند بار مصرف را از یکی از ایستگاه های مترو دبی، ایستگاه های اتوبوس دبی و حتی سوپرمارکت هایی نظیر کرفور، اسپینیز و ویت روز تهیه کنید.

  مترو فرودگاه دبی

  اگر می خواهید از فرودگاه دبی با مترو به مرکز شهر بروید، باید این را بدانید که فرودگاه دبی دو ایستگاه در خط قرمز رنگ مترو دبی دارد که یکی از آن ها در ترمینال 1 و دیگری در ترمینال 3 قرار گرفته اند. برای پیدا کردن این ایستگاه ها کافی است که داخل فرودگاه به دنبال تابلوهای مربوط به مترو دبی باشید و آن ها را دنبال کنید تا به ایستگاه مترو برسید.

  وقتی که به ایستگاه فرودگاه دبی رسیدید، می توانید داخل ایستگاه یک بلیط بخرید و سوار قطارهای مترو دبی شوید. لازم به ذکر است که شما این اازه را دارید که دو چمدان را با خودتان داخل مترو دبی بروید که یکی از آن ها بزرگ و دیگری کمی کوچکتر باشد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، چمدان بزرگ شما نباید بزرگتر از 81 در 58 در 30 سانتی متر و چمدان کوچک شما نباید بزرگتر از 55 در 38 در 20 سانتی متر باشد.

  خط قرمز مترو دبی

  همان طور که در ابتدای مطلب گفته شده، مترو دبی دو خط قرمز رنگ و سبز رنگ دارد. خط قرمز مترو دبی از ایستگاه سنترپوینت که قبلا به آن ایستگاه رشیدیه گفته می شد و در نزدیکی فرودگاه دبی قرار گرفته، شروع می شود و در امتداد بزرگراه اصلی دبی یعنی بزرگراه شیخ زاید ادامه پیدا می کند و در نزدیکی بعضی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری دبی مثل برج خلیفه، دبی مال، برج های دریاچه میرا، دبی مارینا و امارات مال ایستگاه دارد. در ایستگاه جبل علی، خط قرمز به دو شاخه تقسیم می شود که یکی از آن ها به طرف اکسپو دبی می رود و یکی از آن ها از ایستگاه مرکز خرید ابن بطوطه گذر می کند و به ایستگاه یو ای ای اکسچنج منتهی می شود. 

  خط قرمز مترو دبی

  خط سبز مترو دبی

  خط سبز مترو دبی از ایستگاه اتصالات شروع می شود و به سمت نهر تاریخی دبی می رود. اگر شما در خط سبز مترو دبی تردد کنید، می توانید از یک سری از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی دبی مثل منطقه تاریخی الفهیدی، دیره و بازارهای طلا و ادویه دبی دیدن کنید.

  ساعات کاری مترو دبی

  مترو دبی در 7 روز هفته باز است. اما مساله این است که ساعات کاری مترو دبی در روزهای مختلف هفته با یکدیگر متفاوت است. در واقع مترو دبی در روزهای دو شنبه تا پنج شنبه از ساعت 5 صبح تا 1:15 بامداد روز بعدی باز است. در روزهای جمعه و شنبه، مترو دبی از همان ساعت 5 صبح باز می شود، اما یک ساعت دیرتر بسته می شود و در نتیجه شما در این دو روز می توانید تا ساعت 2:15 بامداد روز بعد از مترو دبی استفاده کنید. ضمنا در روزهای یکشنبه ساعات کاری مترو دبی تغییر پیدا می کند و شما می توانید از ساعت 8 صبح تا 1:15 بامداد روز بعد با مترو دبی در سطح شهر تردد کنید.

  حتما به این موضوع دقت کنید که اولین و آخرین قطار از هر ایستگاه در زمان متفاوتی عبور می کند و در ضمن ممکن است که ساعات کاری مترو دبی در روزهای تعطیلات عمومی دبی تغییر پیدا کنند. لازم به ذکر است که قطارهای مترو دبی معمولا در ساعات شلوغی هر 4 دقیقه یک بار و در ساعات خلوتی هر 7 دقیقه یک بار به هر ایستگاه می رسند. برای رزرو تور ارزان دبی و همچنین تور دبی تابستان 1401 می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره دبی بیشتر بخوانید:

  مرکز خرید امارات مال دبی

  زیباترین خیابان های دبی

  دبی در فصل تابستان تا چه اندازه گرم می شود؟

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW