021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 16 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 30 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 23 تیر

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 تیر

قیمت از 20,560,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 تیر

قیمت از 17,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 31 تیر

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 23,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,220,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 25,800,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 7تیر تا 7مرداد

قیمت از 27,510,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 7 تیر تا 7 مرداد

قیمت از 23,350,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 9,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان1401

قیمت از 11,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 13,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول تابستان 1401

قیمت از 12,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 16 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 30 تیر ماه

قیمت از 12,300,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 تیر ماه

قیمت از 11,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 16 تیر

قیمت از 16,780,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 18 تیر

قیمت از 16,910,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 15 تیرماه

قیمت از 23,810,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 18 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 16 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 23 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 25 تیر

قیمت از 14,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 30 تیر

قیمت از 14,600,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی (ترکیش) تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 19,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 17,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا تابستان 1401

قیمت از 16,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 17,290,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 3-10-31 تیر

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه 17-24 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 26,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) سه شنبه 7-14-21-28 تیر

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 29,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو) از 3 تیر

قیمت از 23,490,000 تومان

6 شب

نوردویند

تاریخ برگزاری فستیوال های دبی در سال 2022

رویدادها و فستیوال ها م.مقیمی 23 خرداد ، 1401 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
فستیوال های دبی در سال 2022 بسیار متنوع هستند. تاریخ برگزاری جشنواره های دبی و معرفی بهترین فستیوال ها و جشنواره های دبی 2022 را می توانید در این مطلب بخوانید.

تاریخ برگزاری فستیوال های دبی در سال 2022 چه زمانی است؟

آیا می خواهید بدانید که در سال 2022 در دبی چه خبر است؟ آیا دوست دارید که با فستیوال های دبی آشنا شوید و بدانید که هر کدام از جشنواره های دبی در چه تاریخی برگزار می شوند؟ پس با ما همراه باشید تا بهترین جشنواره های دبی 2022 را به شما معرفی کنیم. در مطلب پیش رو هم فستیوال های تابستانی دبی و هم چند جشنواره بی نظیر در فصل های دیگر سال را به شما معرفی می کنیم. پس با ما همراه باشید و این مطلب جذاب و کاربردی را از دست ندهید. 

تاریخ برگزاری فستیوال های دبی در سال 2022@@

فستیوال سامر سورپرایز دبی

فستیوال سامر سورپرایز دبی معروف ترین جشواره تابستانی دبی است و دقیقا همان جشنواره ای است که بیشتر توریست های دبی به دنبال شرکت در آن هستند. فستیوال سامر سورپرایز دبی همان فستیوال خرید دبی است که طرفداران زیادی دارد. در این جشنواره که معمولا در طی 10 هفته برگزار می شود، همراه با تخفیف های بسیار هیجان انگیز درم راکز خرید، هتل ها، رستوران ها و مراکز تفریحی دبی است و این یعنی در طول این جشنواره همه چیز در دبی ارزان می شود. این فستیوال که از جمعه 1 جولای تا یکشنبه 4 سپتامبر برگزار می شود، یکی از خاص ترین جشنواره های دبی است و هر کسی که در آن شرکت می کند، شانس این را پیدا می کند که ارزانترین لباس ها را خریداری کند، ارزانترین تفریحات را تجربه کند و شادترین روزها را در دبی سپری کند.

جشنواره مودش و دانا دبی

قرار است که دو شخصیت کارتونی به نام مودش و دانا، دوباره در تابستان 2022 در مرکز تجارت جهانی دبی حضو پیدا کنند. در واقع قرار است که یک جشنواره تحت عنوان مودش ورلد در دبی برگزار شود که باب میل بچه ها و خانواده هاست. این جشنواره که از دوشنبه 11 جولای تا یکشنبه 28 آگست برگزار می شود، همراه با انواع و اقسام نمایش های زنده، بازی ها و سرگرمی هاست و می تواند کودکان را بسیار خوشحال و سرگرم کند.

جشنواره مودش و دانا دبی

فستیوال غذا دبی

یکی دیگر از جشنواره های جذاب تابستانی در دبی، فستیوالی است که تحت عنوان فستیوال غذا دبی شناخته می شود و گاهی اوقات به عنوان هفته رستوران دبی نیز از آن یاد می شود. در طول این جشنواره که به صورت رسمی از 2 تا 15 می برگزار می شود، رستوران های سراسر شهر دبی تخفیف های خوبی بر روی منوی خود می گذارند و غذاهای خوشمزه و لذیذی را برای مشتریانشان سرو می کنند. لازم به ذکر است که در این میان قرعه کشی های بزرگی نیز در سطح شهر دبی برگزار می شوند که هر کسی در آن ها شانس برنده شدن را دارد. جالب است بدانید که در سال گذشته، ماشین های لوکس، بلیط های رویدادهای مختلف و انواع و اقسام اقلام لاکچری به برندگان اعطا شد و با این جوایز، شور و حال فستیوال های تابستانی دبی هم بیشتر شد.

چالش فیتنس دبی

چالش فیتنس دبی از یکشنبه 29 اکتبر شروع می شود و تا یکشنبه 27 نوامبر ادامه پیدا می کند. در طول این جشنواره، سعی می کنند که افراد مختلف را تشویق کنند که حداقل روزی 30 دقیقه ورزش کنند. در این راستا، فعالیت ها و رویدادهای ورزشی مختلفی در سطح شهر میزبانی می شوند تا مردم و توریست ها راحت تر بتوانند فعالیت فیزیکی داشته باشند.

آیا شما هم می خواهید که در یکی از این جشنواره های دبی شرکت کنید؟ با این حساب به شما توصیه می کنیم که یک برنامه ریزی دقیق برای سفربه دبی داشته باشید و با رزرو تور ارزان دبی، فرصت تجربه یک سفر هیجان انگیز به دبی را برای خودتان فراهم کنید. برای رزرو ارزانترین تور دبی می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید. منتظر تماس تک تک شما عزیزان هستیم! مهرپرواز یک سفر فراموش نشدنی را برای شما آرزو می کند!


درباره دبی بیشتر بخوانید:

تونل باد دبی را بشناسید

در دبی چی بپوشیم؟

داخل موزه آینده دبی چه خبر است؟

مقالات پربازدید