021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 28 مرداد

قیمت از 21,410,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پوکت 17 تیر تا 11 شهریور

قیمت از 31,600,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس تابستان 1401

قیمت از 21,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس شهریور 1401

قیمت از 23,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 29,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)جمعه هر هفته مرداد ماه 1401

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

همه چیز درباره منطقه لارا آنتالیا

گردشگری م.مقیمی 18 دی ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
منطقه لارا آنتالیا نام یکی از مناطق معروف آنتالیا است که هتل های خوبی دارد و همچنین امکانات خوبی برای خرید و تفریح ارائه می دهد. در این مطلب منطقه لارا را بررسی کرده ایم.

منطقه لارا آنتالیا را بشناسید

لارا نام یکی از معروف ترین مناطق آنتالیاست که خیلی از توریست ها هتل های آن را برای اقامت در آنتالیا انتخاب می کنند و از طرفی خیلی ها برای خرید و یا تفریح به آن مراجعه می کنند. ما امروز می خواهیم هر آنچه باید درباره منطقه لارا آنتالیا بدانید را به شما بگوییم تا شما هم آشنایی کاملی با لارا آنتالیا پیدا کنید.

همه چیز درباره منطقه لارا آنتالیا

منطقه لارا آنتالیا کجاست؟

منطقه لارا در منطقه شهرداری مرادپاشا آنتالیا واقع شده است و فاصله کمی با فرودگاه بین المللی آنتالیا دارد. این منطقه ساحلی در آنتالیا علاوه بر اینکه منطقه بسیار خوبی برای تفریح است، نقش تجاری مهمی نیز در آنتالیا دارد و در کنار اماکن تفریحی، جاهای دیدنی، رستوران ها، کافه ها و کلاب هایی که در آن ساخته شده است، یک سری اداره نیز وجود دارد که متعلق به کمپانی های مطرحی هستند. در کل می توانیم بگوییم که لارا یک منطقه شیک برای تور آنتالیا است که ثروتمندترین مردم آنتالیا در آن زندگی می کنند.

سواحل منطقه لارا آنتالیا

ساحل شنی لارا به عنوان طولانی ترین ساحل شنی ترکیه شناخته می شود این ساحل که حدودا در 18 کیلومتری مرکز آنتالیا قرار گرفته است، به خاطر شن های طلایی رنگش، محبوبیت ویژه ای پیدا کرده است. جالب است بدانید که نام دوم ساحل لارا، ساحل آلتینکوم است که در زبان ترکیه ای به معنای "شن طلایی" است. پهنای این ساحل طولانی حدود 45 متر است و در نتیجه فضای بسیار خوبی برای استراحت کردن، ریلکس کردن و آفتاب گرفتن دارد.

خوبی دیگر ساحل لارا این است که قسمت ابتدایی دریای آن کم عمق است و در نتیجه خانواده ها می توانند با خیال راحت تری به فرزندانشان اجازه دهند که در این ساحل شنا کنند. لازم به ذکر است که بعضی از قسمت های ساحل لارا ورودی رایگان دارند و در مقابل برای ورود به بعضی هایشان نیاز به پرداخت مبلغ ورودی است.

خرید در لارا آنتالیا

در منطقه لارا یک مرکز خرید بزرگ و مدرن به نام مرکز خرید تراسیتی وجود دارد که در آن برندهای بسیار معروفی شعبه دارند و در نتیجه گزینه مناسبی برای خرید انواع لباس و کفش است. گذشته از این مرکز خرید، دو مرکز خرید محبوب دیگر نیز در منطقه لارا آنتالیا وجود دارند که خیلی از مرکز خرید تراسیتی دور نیستند. این دو مرکز خرید که وسعت خیلی کمتری به نسبت تراسیتی دارند، با نام های مرکز خرید لاورا و مرکز خرید شیمال شناخته می شوند. علاوه بر این ها، تعداد زیادی بوتیک از برندهای مختلف در منطقه لارا وجود دارد که آن ها نیز برای خرید لباس، کفش و اکسسوری لباس بسیار مناسب هستند.

ضمنا شعب هایپرمارکت های بزرگی همچون میگروس، کیپا و کرفور نیز در منطقه لارا آنتالیا وجود دارد. یک مورد دیگر اینکه شنبه ها بزرگترین بازار آنتالیا در نزدیکی مرکز خرید لاورا برپا می شود که اگر به آن مراجعه کنید، می توانید لباس های خوبی را با قیمت های بسیار ارزان و باورنکردنی خریداری کنید. 

آیا منطقه لارا آنتالیا برای خرید خوب است

بهترین رستوران ها و کافه های منطقه لارا کدام ها هستند؟

در منطقه لارا تعداد زیادی کافه، قنادی، نانوایی، فروشگاه و رستوران وجود دارد که هر کدامشان متناسب با یک سلیقه خاص و یک بودجه مشخص هستند. معروف ترین کافه ها و رستوران های منطقه لارا در خیابانی به همین نام یعنی خیابان لارا در امتداد ساحل لارا قرار گرفته اند. در میان همه رستوران های منطقه لارا، رستوران های تاپاس و بیگ من و از بین همه کافه های منطقه لارا، کافه استارباکس و کافه رابرت محبوب تر از بقیه شده اند.

چگونه می توان به منطقه لارا دسترسی پیدا کرد؟

شما می توانید فاصله منطقه لارا با دیگر مناطق آنتالیا را به راحتی با اتوبوس طی کنید. اتوبوس هایی که مقصدشان منطقه لارا است، با حرف L مشخص شده اند. سیستم اتوبوسرانی منطقه لارا خطوط مختلفی دارد که از میان آن ها، یک سری از خطوط مهمتر هستند که ما در ادامه شماره و مسیر آن ها را به شما می گوییم. اتوبوس های شماره 800 در بین منطقه لارا و فرودگاه آنتالیا در تردد هستند. در ضمن اتوبوس های LC07 منطقه کوندو را به مرکز آنتالیا متصل می کنند، اتوبوس های KL08 کنیالتی و لارا را به هم وصل می کنند و اتوبوس های شماره LF09 و LF10 در بین منطقه لارا و بیمارستان های دولتی در رفت و آمد هستند. در ضمن اتوبوس های شماره VL13 و  VL13A لارا را به منطقه کپز وصل کرده اند. برای رزرو تور آنتالیا نوروز 1401 می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی تهران مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره آنتالیا بیشتر بخوانید:

چرا باید به آنتالیا سفر کنیم

بدروم بهتره یا آنتالیا

راهنمای سفر به آنتالیا ترکیه

مقالات پربازدید