021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی ویتنام (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 2,190 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 9شب و10 روز آفریقای جنوبی (ویژه 1 فروردین1403)

قیمت از 2,430 دلار

9 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه نوروز1403) 29 اسفند

قیمت از 2,580 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور 10شب و11روز آفریقای جنوبی (ویژه 2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,870 دلار

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 4شب و 5روز (22 تا 26 آذر ماه 1402)

قیمت از 25,490,000 تومان

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,700,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه9و10و11 آذر) پگاسوس

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4 شب بارسلون) ویژه نوروز 1403

قیمت از 920 یورو

4 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 23,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 23و24و25 آذر) پگاسوس

قیمت از 25,360,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (ویژه 16و17و18 آذر) پگاسوس

قیمت از 22,860,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 23,890,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور قطر 3شب و 4روز (7و14و23و28 آذر ماه 1402)

قیمت از 22,090,000 تومان

3 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه (4شب بارسلون+3شب رم+3شب پاریس) نوروز 1403

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا(4شب بارسلون + 3شب مادرید) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,450 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه(4شب بارسلون+3شب پاریس) ویژه نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+ایتالیا(4شب بارسلون + 3شب رم) نوروز 1403

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 33,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

/Content/Upload/Images/
تور مالزی ویژه آبان و آذر 1402(7شب و 8روز)

قیمت از 31,990,000 تومان

7 شب

سلام ایر سلام ایر

دروازه هادریان آنتالیا

گردشگری م.مقیمی 02 آبان ، 1401 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
دروازه هادریان آنتالیا به عنوان یکی از زیباترین دروازه های تاریخی شناخته می شود، یادآور تمدن های مختلفی است که در این منطقه وجود داشته اند که در این مطلب به آن پرداخته ایم.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  دروازه هادریان آنتالیا کجاست؟

  دروازه هادریان یکی از قدیمی ترین و مهمترین جاهای دیدنی آنتالیاست. دروازه هادریان که به عنوان یکی از زیباترین دروازه های تاریخی شناخته می شود، یادآور تمدن های مختلفی است که در این منطقه وجود داشته اند. اگر به دنبال یک جاذبه گردشگری خاص برای بازدید در تور آنتالیا هستید، با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا شما را بیشتر با این دروازه معروف و دیدنی در آنتالیا آشنا کنیم.

  دروازه هادریان آنتالیا

  تفریحات در اطراف دروازه هادریان آنتالیا

  یکی دیگر از نام هایی که دروازه هادریان دارد، دروازه مرمرین است. این دروازه زیبا و مرمرین دری به منطقه زیبای کاله ایچی به عنوان قلب تاریخی آنتالیاست. منطقه ای که با قدم زدن در آن می توانید از زیباترین کوچه پس کوچه های آنتالیا دیدن کنید و در نهایت با ادامه مسیر خودتان را به مارینا و تفرجگاه دریایی برسانید. تفریح جالب دیگری که می توانید در اطراف دروازه هادریان آنتالیا داشته باشید، کافه گردی و رستوران گردی و همچنین گشت و گذار در بازار و خرید سوغاتی در تور ترکیه است.

  زیبایی های دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان تنها دروازه به جا مانده در دیواری است که آن را در گذشته های دور به دور شهر آنتالیا و بندر آنتالیا کشیده بودند. این دروازه زیبا سه طاق دارد و در دو طرفش برج های دیدبانی قرار گرفته اند. هر سه طاق دروازه هادریان با یک ابعاد و اندازه ساخته شده اند و به گونه ای تزئین شده اند که هر کسی را در جا میخکوب می کنند. نقش و نگارهای روی سقف این طاق ها به شکل گل ها و میوه هایی است که در آنتالیا وجود دارند. نکته جالبی که درباره دروازه هادریان وجود دارد، این است که به جز ستون ها، همه قسمت های دیگرش از جنس مرمر سفید رنگ ساخته شده است. نکته جالب دیگر اینکه این دروازه زمانی طبقه دومی نیز داشته است. اما حالا اثری از طبقه دوم این دروازه وجود ندارد. روزی روزگاری هم بالای دروازه، مجسمه ای از امپراتور هادریان قرار داده بودند که حالا آن هم وجود ندارد. 

  زیبایی های دروازه هادریان آنتالیا

  تاریخچه دروازه هادریان آنتالیا

  دو حکایت مختلف درباره تاریخ ساخت دروازه هادریان آنتالیا وجود دارد که بر طبق یکی از آن ها، دروازه هادریان در بین سال های 121 و 125 و بر اساس دیگر حکایت، در بین سال های 128 و 132 ساخته شده است. در واقع تاریخ دقیق ساخت دروازه هادریان آنتالیا مشخص نیست. اما به صورت حدودی، قدمتش به این سال ها بر می گردد. قسمت عجیب ماجرا اینجاست که دو طرف این دروازه در یک بازه زمانی تا سال 1950 میلادی با دیوار پوشانده شده بودند و وقتی که در این دهه دیوارها فرو ریخت، دروازه دوباره هویدا شد و دوازه نامه برنزی در پای دروازه پیدا شد که بخشی از یک کتیبه بوده اند. این نامه ها در حال حاضر در موزه های مختلف در سراسر دنیا مثل برلین، وین و لندن نگهداری می شوند.

  قیمت بلیط دروازه هادریان آنتالیا

  خوشبختانه نیاز به خرید هیچ بلیطی برای بازدید از دروازه هادریان آنتالیا وجود ندارد. در واقع دروازه هادریان جزء جاذبه های گردشگری رایگان آنتالیاست و شما نیازی به خرید بلیط و پرداخت هزینه برای بازدید از این جاذبه تاریخی در آنتالیا ندارید. 

  قیمت بلیط دروازه هادریان آنتالیا

  آدرس دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا در بلوار آتاتورک در مرکز شهر آنتالیا قرار گرفته است. بهترین راه دسترسی به دروازه هادریان آنتالیا استفاده از ترامواهای این شهر است. کافی است که سوار تراموا نوستالژیک آنتالیا شوید و در ایستگاه هادریان از تراموا پیاده شوید تا به ارزانترین و راحت ترین شیوه ممکن به دروازه هادریان آنتالیا دسترسی پیدا کنید.
  با تور ارزان آنتالیا می توانید فرصت بازدید از انواع و اقسام جاذبه های گردشگری، اماکن تاریخی، اماکن تفریحی و جاهای دیدنی آنتالیا را برای خودتان فراهم کنید. اگر به دنبال ارزانترین تور انتالیا هستید، با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


  درباره آنتالیا بیشتر بخوانید:

  باغ وحش آنتالیا را بشناسید

  موزه باستان شناسی آنتالیا

  فرق پرواز ترک و ایرانی

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW