021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 43,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 5شب (نوروز1403)

قیمت از 24,640,000 تومان

5 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 7شب (نوروز1403)

قیمت از 26,100,000 تومان

7 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور استانبول 6شب (نوروز1403)

قیمت از 25,370,000 تومان

6 شب

قشم ایر قشم ایر

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول آلانیا 6شب (زمستان1402)

قیمت از 22,990,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 46,805,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 50,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 51,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

قیمت از 49,305,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

/Content/Upload/Images/
تور زمینی آنتالیا 5شب (نوروز1403)

قیمت از 26,990,000 تومان

5 شب

bus

بهترین سواحل شبه جزیره بدروم را بشناسید

گردشگری م.مقیمی 27 آذر ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
اگر به دنبال یک مقصد ساحلی برای آفتاب گرفتن و تفریح روی شن های تمیز ساحلی هستید، با مهرپرواز همراه باشید و این مقاله را تا پایان بخوانید، چراکه بدروم یکی از بهترین مقاصد توریستی ساحلی برای سفر بعدی شماست

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  اگر دنبال یک مقصد جذاب توریستی برای یک سفر خانوادگی هستید، اگر می خواهید که ورزش های آبی هیجان انگیز را در یک ساحل زیبا تجربه کنید، اگر به دنبال یک مقصد ساحلی برای آفتاب گرفتن و تفریح روی شن های تمیز ساحلی هستید، با مهرپرواز همراه باشید و این مقاله را تا پایان بخوانید، چراکه بدروم یکی از بهترین مقاصد توریستی ساحلی برای سفر بعدی شماست. به هرحال بعضی از زیباترین و جذاب ترین سواحل اروپایی در بدروم واقع شده اند و همین سواحل بدروم را به یک شهر توریستی فوق العاده شگفت انگیز تبدیل کرده اند.

  بهترین سواحل بدروم

  ساحل فنر بدروم
  ساحل فنر برای چه تفریحی خوب است؟ ورزش های آبی
  با توجه به بادهای مناسب ساحل فنر، می توان گفت که ساحل فنر بهترین مکان برای تجربه موج سواری و دیگر ورزش های آبی است. اگر مبتدی هستید، بهتر است که صبح های زود به ساحل فنر بروید تا راحت تر بتوانید موج سواری کنید، چراکه بعد از ظهرها موج ها سنگین تر می شوند.ساحل فنر یکی از بهترین مکان های توریستی بدروم محسوب میشود.

  ساحل فنر بدروم

  ساحل گوموسلوک بدروم
  ساحل گوموسلوک برای چه تفریحی خوب است؟ خوردن ماهی های خوش طعم و تازه در رستوران های ساحلی
  در ساحل گوموسلوک می توانید یک قایق کایاک و پارو کرایه کنید و قایق های ماهی گیری را از نزدیک تماشا کنید و با کار و زندگی محلی های بدروم بیشتر آشنا شوید. بعد از آن هم می توانید به یکی از رستوران های ساحلی گوموسلوک بروید و یک غذای دریایی بی نظیر و تازه میل کنید و گردش ساحلی خود را کامل کنید.

  ساحل گوموسلوک بدروم

  ساحل کاراینسیر بدروم
  ساحل کاراینسیر برای چه تفریحی خوب است؟ شنای امن
  ساحل کاراینسیر در فاصله 5 دقیقه ای منطقه آکیارلار شهر بدروم واقع شده است. ساحل کاراینسیر یک ساحل زیبا با شن های تمیز ساحلی است و علاوه بر این، دو طرفش را تپه های زیبایی احاطه کرده اند و به همین دلیل ساحلی آرام به شمار می آید و برای شنا بسیار امن و عالی است. ساحل اسکله های چوبی برای آفتاب گرفتن نیز دارد. همچنین می توانید روی آن ها بنشینید و پاهای خود را در آب قرار دهید و از آرامش فضای آن لذت ببرید.

  ساحل کاراینسیر بدروم

  ساحل گومبت بدروم
  ساحل گومبت برای چه تفریحی خوب است؟ آرامش گرفتن روی شن های ساحلی آن با دوستان و خانواده
  ساحل گومبت یک ساحل خانوادگی بسیار زیبا در بدروم است و یک عالمه رستوران و کافه در کنار آن وجود دارد که همه آن ها صندلی های ساحلی با چترهای رنگارنگ آفتاب گیر دارند. کوچکترها می توانند در ساحل کم عمق آن بازی کنند و نوجوانان و جوانترها هم سوار قایق بادی شوند و یا اسکی روی آب را امتحان کنند.

  ساحل گومبت بدروم

  ساحل توربا بدروم
  ساحل توربا برای چه خوب است؟ برای دسترسی راحتش از بدروم
  روستای توربا در 5 کیلومتری شهر بدروم واقع شده است و یک ساحل زیبا، تمیز و آرام با درختان سرسبز کاج دارد. روستای توربا یک دهکده ماهیگیری است و برای توریستان صندلی های ساحلی تعبیه کرده است تا بتوانند از آرامش ساحل استفاده کنند و ساعاتی را به استراحت در کنار آب بگذرانند.

  ساحل توربا بدروم

  ساحل کادیکالسی بدروم
  ساحل کادیکالسی برای چه خوب است؟ برای آرامش گرفتن 
  رستوران ها و کافه های متعددی در کنار ساحل کادیکالسی واقع شده اند و غذاهای خانگی ترکی را سرو می کنند. ساحل کادیکالسی یک ساحل شنی است که می توانید ساعاتی را غرق آرامش در آن سپری کنید. از طرفی مبتدیان می توانند ورزش های آبی مختلفی را امتحان کنند. اگر هم اهل هیجان نیستید، می توانید با آرامش روی یکی از صندلی های ساحلی بنشینید.بعد از آن هم می توانید به ساحل همسایه، ساحل تورگوتریس بروید و غروب مشهورش را تماشا کنید.

  ساحل کادیکالسی بدروم

  ساحل یاهسی بدروم
  ساحل یاهسی برای چه خوب است؟ آب های تمیز و کریستالی
  تفکیک ساحل یاهسی و ساحل کناریش، ساحل اورتاکنت خیلی سخت است، اما برای پیدا کردن ساحل یاهسی، در نظر داشته باشید که این ساحل شلوغ تر است و در آن اسکله قایق وجود دارد. در ساحل یاهسی چند مغازه صنایع دستی و تعدادی رستوران و کافه جذاب واقع شده اند. جالب است که بدانید در کل شبه جزیره بدروم، ساحل یاهسی تمیزترین و کریستالی ترین آب را برای شنا دارد. پس حتما در طول سفرتان به بدروم سری به ساحل یاهسی بزنید و از شفافیت بی اندازه آب های آن لذت ببرید.اگر شما هم قصد سفر به بدروم را دارید، با همکاران ما تماس بگیرید و یک تور لحظه آخری بدروم رزرو کنید و از آفرهای جذاب ما بهره مند شوید.

  ساحل یاهسی بدروم

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW