021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 30,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 42,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 10 شب (نوروز1403)

قیمت از 62,010,000 تومان

10 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 15,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 14,205,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (5 اسفند)

قیمت از 10,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور ترکیبی استانبول کوش آداسی 6شب (زمستان 1402)

قیمت از 22,000,000 تومان

6 شب

ترکیش ترکیش

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی 10شب (نوروز1403)

قیمت از 2,490دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آفریقای جنوبی (2فروردین1403) 5ستاره تاپ

قیمت از 2,740دلار + 64,000,000 تومان

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (17و19 اسفند)

قیمت از 14,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا (10و12 اسفند)

قیمت از 11,835,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 36,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آلانیا 6شب(ویژه نوروز1403)

قیمت از 39,470,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 36,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 37,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

قیمت از 34,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 43,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 46,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا27تا9فروردین (نوروز1403)

قیمت از 50,450,000 تومان

6 شب

پگاسوس پگاسوس

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 37,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 30,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آنتالیا26اسفند تا11فروردین(نوروز1403)ایران ایرتور

قیمت از 35,390,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

قیمت از 45,990,000 تومان

6 شب

فری‌برد فری‌برد

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
تور آکتائو قزاقستان 6شب (نوروز1403)

قیمت از 51,850,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور ایران ایرتور

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
توراسپانیا+ایتالیا+فرانسه 10شب (نوروز 1403)

قیمت از 2,690 یورو

10 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور اسپانیا+فرانسه 7شب (ویژه نوروز 1403)

قیمت از 1,590 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

/Content/Upload/Images/
تور فرانسه+ایتالیا 7شب (نوروز 1403)

قیمت از 1,790 یورو

7 شب

قطر ایرویز قطر ایرویز

راهنمای سفر به بدروم

راهنمای سفر آژانس مسافرتی مهرپرواز 07 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

  بدروم که به زبان یونانی، هالیکارناسوس نیز بیان می شود، شهری بندری با طبیعت بسیار زیبا در استان موغله ترکیه و در سواحل دریای اژه قرار دارد. شهر بدروم، در جنوب غربی کشور ترکیه واقع شده است. با وجود اینکه توریست ها و گردشگران بسیار زیادی سالانه به این شهر زیبا سفر می کنند و از سواحل زیبا، فروشگاه های شهر و نیز رستوران های خاص و شیک بدروم استفاده می نمایند، ولیکن بدروم هیچ وقت تکراری نمی شود و تازگی و جذابیت خود را به خوبی حفظ می کند. این شهر آرام و جذاب، حتی در روزهای بسیار شلوغ تابستانی هم، مکان آرام و دنجی برای استراحت شما دارد. 
  این شهر ساحلی بیشتر از شهرهای دیگر ترکیه جذابیت و زیبایی دارد. با قصرهای پر زرق و برق گرفته تا تفریح گاه های ساحلی زیبا، کافه های جذاب، خانه های سفید گچ بری در کوچه پس کوچه های بدروم، همگی بدروم را به شهری پر رمز و راز و بسیار دیدنی تبدیل می کند. آژانس مسافرتی مهرپرواز برای شما مطلبی درباره راهنمای سفر به بدروم فراهم کرده است تا بتوانید به کمک آن، سفری خاطره انگیز را برای خود رقم بزنید.

  راهنمای سفر به بدروم

  اطلاعات ضروری درباره بدروم
  اختلاف ساعت با تهران: 1:30-
  زبان رسمی: ترکی
  واحد پول: لیره ترکیه
  نوع برق شهری: 230 ولت
  کد کشور ترکیه: 90+
  کد شهر بدروم: 252
  شماره های اضطراری: 112
  جهت رانندگی: راست
  فرودگاه های بدروم: فرودگاه میلاس بدروم

  آب و هوای بدروم
  گرمترین ماه سال، ماه جولای می باشد که متوسط دمای هوا در این ماه به 29 درجه سانتیگراد می رسد و سردترین ماه سال با متوسط دمای 12 درجه سانتیگراد، ماه ژانویه می باشد. طولانی ترین روزهای سال را ماه آگوست دارد که متوسط ساعات روز به 12 ساعت می رسد. همچنین مرطوب ترین ماه سال، ماه دسامبر می باشد که متوسط میزان بارش باران در این ماه به 108 میلی متر می رسد.

  آب و هوای بدروم

  بهترین زمان برای سفر به بدروم
  بدروم دارای آب و هوای مدیترانه ای می باشد که تابستان های طولانی و گرم، زمستان های کوتاه و ملایم و بهار و پائیزهای معتدل و مطلوب دارد. فصل تابستان، فصل پر گردشگر در بدروم است که به تبع فصل گرانی هم می باشد. 

  هزینه های سفر به بدروم
  سفر ارزان به بدروم: بیشتر از 150 لیره ترکیه
  سفر متوسط به بدروم: 150 الی 350 لیره ترکیه
  سفر لوکس به بدروم: بیشتر از 350 لیره ترکیه
  این قیمت ها متوسط هزینه های روزانه در سفر به بدروم ترکیه می باشد.

  جاذبه های گردشگری بدروم
  قلعه بدروم: قلعه بدروم به دست جنگجویان و شوالیه های هوسپیتالر بنا شده است. این قلعه زیبا در قرن 15 میلادی ساخته شده است و پیشکشی به سنت پیتر بوده است. موزه آثار باستانی زیر آب بدروم، در این قلعه قرار دارد. 
  آرامگاه هالیکارناسوس: یکی از بهترین عجایب هفتگانه دنیای تاریخ و باستان، آرامگاه هالیکارناسوس بوده است که یکی از بزرگترین دستاوردهای پادشاه ماسول می باشد. 
  موزه دریایی بدروم: این موزه کوچک که در عین حال، بسیار خوب ساخته شده است، دارای 2 طبقه می باشد. این موزه به بررسی فن آوری های دریایی و ساخت قایق از دیرباز تا امروز می پردازد.
  کارخانه کشتی سازی عثمانی: این کارخانه در شهر بدروم، کارخانه ای بازسازی شده می باشد که زمان عثمانی ها باقی مانده است. کارخانه کشتی سازی در قرن 18 و 19 جهت در امان ماندن از دست دزدان دریایی، برج مراقبت نیز داشته است. 
  دروازه میندوس: دروازه میندوس، تنها آثار به جای مانده از دیواری 7 کیلومتری در قرن 4 قبل از میلاد مسیح می باشد که به دست پادشاه ماسول ساخته شد. روبه روی این دیوار، خندقی وجود دارد که تعداد بسیار زیادی از سربازان اسکندر در سال 334 قبل از میلاد مسیح، در آن غرق شدند.
  تئاتر تاریخی بدروم: در بلواری در شهر بدروم، تئاتر تاریخی 5000 نفره ای واقع شده است که مدت ها بعد، در قرن سوم بعد از میلاد مسیح، تعداد صندلی های آن برای نمایش های گلادیاتورها به 13000 افزایش پیدا کرد.

  جاذبه های گردشگری بدروم

  غذاهای محلی بدروم
  آشپزی در بدروم ترکیه بسیار متنوع می باشد و این تنوع و تعداد زیاد غذاها، نشانه ای از فرهنگ و تاریخ غنی در این کشور است. سلیقه غذایی مردم ترکیه بسیار نزدیک به ما ایرانی هاست. هم از نظر مواد غذایی حلال و نیز هم از نظر پخت و پز. گردشگران خارجی تور بدروم، همیشه تحت تأثیر غذاهای متنوع و آشپزی غنی ترکیه قرار می گیرند. تعدادی از غذاها و نوشیدنی های محلی و محبوب بدروم را برای شما نام می بریم:
  آیران: آیران در ترکیه همان دوغ است که با ماست و آب و نمک تهیه می شود و سبزیجاتی معطر و خوش طعم به آن اضافه می کنند و آن را خنک میل می کنند. مردم ترکیه عاشق آیران هستند و با هر غذایی و یا حتی بدون غذا آن را می نوشند.
  چای و قهوه: چای و قهوه در ترکیه، عضو جدا نشدنی از مردم می باشد. در ترکیه به هرکجا که پای بگذارید، با چای و قهوه از شما پذیرایی می کنند. چای بهترین و محبوب ترین نوشیدنی در ترکیه و البته نوشیدنی ملی کشور می باشد.
  دلمه: این غذا، علاوه بر ترکیه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز طبخ می شود، در ایران هم دلمه طرفداران بسیاری دارد. هرچیزی که با برنج و سبزیجات و گوشت پر شود را دلمه می نامند. 
  کباب ترکی: نام کباب ترکی به گوشتان حتماً آشناست. کباب ترکی یا دونر کباب، لایه های گوشت است که کباب و سرخ می شود و با ادویه جات و مخلفات سرو می شود. 
  لحم عجون: این غذا شباهت بسیاری به پیتزا دارد. لایه ای از خمیر را می پزند و روی آن را با گوشت چرخ کرده و پیاز و جعفری، نمک و فلفل سیاه، فلفل قرمز و سیر می پوشانند و در فر می گذارند.

  غذاهای محلی بدروم

  رستوران های بدروم
  بدروم یک شهر توریستی و پر گردشگر می باشد، از این رو رستوران های بسیاری دارد. به دلیل اینکه بدروم، یک شهر ساحلی می باشد، یقیناً غذاهای دریایی عالی هم باید در رستوران هایش سرو شود. البته قابل ذکر است که رستوران هایی هم دارد که غذاهای بین المللی در آنها سرو شود. بنابر این در بدروم اصلاً نگران خورد و خوراک نباشید. چند نمونه از بهترین و محبوب ترین رستوران های بدروم را برایتان نام می بریم تا اگر به این شهر زیبا سفر کردید بدانید که برای میل کردن غذا بهتر است به کدام رستوران مراجعه نمایید.
  -رستوران اورفوز بدروم
  -رستوران نازیک آنا بدروم
  -رستوران لا پاسیون بدروم
  -رستوران لو من کولتور بدروم
  -رستوران دونر تپه چیک بدروم
  -رستوران موستو بدروم
  -رستوران اژدهای سرخ بدروم

  رستوران های بدروم

  خرید در بدروم
  شهر بدروم آنقدر تفریح های مهیج و نیز جاذبه های گردشگری عالی دارد که کمتر کسی وقتی برای خرید در این شهر پیدا می کند. بدروم به شهر تفریحی در ترکیه معروف است و کسی برای خرید به این شهر نمی آید، ولیکن با این حال، افرادی هم هستند که فقط به قصد خرید پا به این شهر می گذارند، چرا که مراکز خرید در بدروم به قدری متنوع و خاص هستند که تا به این شهر و به این مراکز خرید نروید، خاص بودن آنها را نمی توانید درک نمایید. برخی از این مرکز خریدها، جزو بهترین و برترین مراکز خرید شهر بدروم و سرتاسر کشور ترکیه به شمار می روند. چند نمونه از مراکز خرید بدروم را برایتان مثال می زنیم.
  -مرکز خرید پالمارینا بدروم
  -مرکز خرید میدتون بدروم
  -مرکز خرید اوسیس بدروم
  -بازارچه های بدروم
  -مرکز خرید اونیو
  -سه شنبه بازار بدروم

  خرید در بدروم

  هتل های بدروم
  در شهر بدروم هتل های متفاوتی وجود دارد، که می توانید با توجه به سلیقه و بودجه خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید تا بتوانید راحت ترین و بهترین اقامتگاه را داشته باشید. ما برای شما چند نمونه از بهترین هتل های بدروم را نام می بریم تا با آنها آشنا شوید.
  -هتل واو بدروم ریزورت (WOW Bodrum Resort)
  -هتل یلکن اسپا اند ولنس کلاب بدروم (Yelken Spa & Wellness Hotel)
  -هتل پالوما یاسمین مایندوس کلاب بدروم (Paloma Yasmin Resort Hotel)
  -هتل کمپینسکی بارباروس بای بدروم (Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum)
  -هتل ایشیل کلاب بدروم (Isil Club Bodrum Hotel)
  -هتل دوریا بدروم (Doria Hotel Bodrum)
  -هتل ارسان ریزورت بدروم (Ersan Resort & Spa)

  هتل های بدروم

  مقالات پربازدید
  6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW