021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
15 مهر 1401
دوشنبه
18 مهر 1401

تور استانبول (3شب) 15 مهر 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:05
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,980,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,900,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,730,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,840,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,800,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,120,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,970,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,990,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,370,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,470,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,070,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,510,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,500,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,550,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,610,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,710,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,470,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,740,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,560,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,790,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,040,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,850,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,000,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,000,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,060,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,140,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,560,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,220,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,220,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,600,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,740,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,680,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,320,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,350,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,870,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,800,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,370,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه سابیها /3 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

نرخ نوزاد 18/900/000 ریال و نت

تور استانبول با هواپیمایی مدرن پگاسوس

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید



1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288