صفحه اصلی
تور آنتالیا (21و22 تیر ماه)
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

تور آنتالیا (21و22 تیر ماه)

دانلود PDF همکاران دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

48 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  32,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  35,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,460,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  45,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  59,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,040,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  47,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,360,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  76,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,180,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  58,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  88,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  60,760,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  89,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  60,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  84,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  61,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  94,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  99,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  100,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  100,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  67,180,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  105,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  40,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  67,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  98,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  40,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  114,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  40,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  73,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  117,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  73,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  117,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  74,110,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  119,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  78,660,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  128,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  79,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  119,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  79,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  128,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  79,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  129,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  80,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  131,330,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  80,640,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  146,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  84,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  133,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  142,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  86,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,580,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  87,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  146,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  88,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  133,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  88,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  147,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  91,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  130,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  62,210,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  95,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  149,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  96,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  159,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  96,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  130,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  98,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  167,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  100,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  171,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  102,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  161,030,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  103,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  177,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  112,320,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  195,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  116,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  204,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  118,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  128,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  177,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  129,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  179,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  80,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  130,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  181,220,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  81,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  132,910,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  184,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  151,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  274,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  70,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  159,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  290,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  70,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  164,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  300,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  70,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  207,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  384,770,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  70,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  29,900,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز(21و22تیر ماه) پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 

  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160