در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

تور آنتالیا (24و25خرداد)

دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

54 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  22,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  28,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  17,040,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  26,720,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  35,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  20,210,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  33,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  41,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  23,480,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  38,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  54,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  40,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,340,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  41,110,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  58,930,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  43,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  70,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  43,610,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  71,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  43,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  66,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  45,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  68,430,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  29,710,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  47,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  68,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  47,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  79,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  47,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  70,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  78,130,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,820,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  77,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  74,770,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,880,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  54,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,460,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  55,230,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  94,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  96,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  85,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  58,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  99,980,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  100,510,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,710,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  100,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  61,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,630,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,030,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  108,820,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  103,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  39,220,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  114,370,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  23,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  95,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  70,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  70,810,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  109,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  127,040,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  72,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  43,180,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  74,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,780,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  75,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  123,080,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,360,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  79,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  142,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,610,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  80,180,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  112,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  47,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  49,510,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  86,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  157,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  89,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  149,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  51,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  95,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  142,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  54,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  96,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  136,540,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  55,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  96,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  164,130,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  55,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  109,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  155,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  61,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  113,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  162,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  63,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  117,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  218,910,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  116,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  118,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  220,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  66,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  118,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  220,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  66,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  141,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  254,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  77,630,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  167,960,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  296,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  90,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  196,740,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  361,080,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  105,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  208,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  363,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  111,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  13,900,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز24و25خرداد پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 

  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

جزئیات
جزئیات